? ͷ||:基金导购 _ 天天基金?/title> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=gb2312" /> <meta name="keywords" content="ͷ||:," /> <meta name="description" content="ͷ||:基金导购是基民便捷、实用的选基工具,为基民提供了各种热门选基方案,涵盖基金净值、基金业绩、基金评级、基金经理人评级、照片等内容。天天基金网是上市公司东方财富旗下专业的基金网站。天天基金是证监会核准的首批独立基金销售机构。截?015年底,天天基金累计基金销量超10000亿元? /> <meta name="format-detection" content="telephone=no" /> <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=Edge,chrome=1" /> <link href="http://j5.dfcfw.com.levitrareviews.com/sc/css/daogou/daogou_min_20200610134022.css" rel="stylesheet" /> <link href="http://j5.dfcfw.com.levitrareviews.com/css/daogou/daogou_suggest_20200225162333.css" rel="stylesheet" /> <link href="http://j5.dfcfw.com.levitrareviews.com/css/daogou/style_tooltip_20200306180258.css?v=20141229" rel="Stylesheet" /> <style type="text/css"> #rightAD{z-index:0}#sidebar{z-index:100}.fund-common-header .ui-table tr th{line-height:30px}.rate.up{color:red}.rate.down{color:#077c23}.rate{font-size:16px;font-family:Arial;font-weight:bold}.wrap-r .rate .del{font-size:14px}.dd-info .info p.zhang .hqb_date{color:#333;font-size:12px;font-weight:normal;position:relative;top:-1px;padding-left:5px} .fl.info.ml8 .zhang{height:45px;overflow:hidden;}.offices { padding:0px 200px; }#zzjjafloat.zzjjafloat a {overflow:hidden} </style> <meta name="robots" content="noarchive"> </head> <body> <div style="display: none;" id="cssAdjust"></div> <div class="top-nav-wrap"> <div class="page-box"> <link href="http://j5.dfcfw.com.levitrareviews.com/css/pinzhong/webconmmon_min_20190415152931.css" rel="stylesheet" /><div id="fund_common_header" class="fund-common-header" ><div class="ui-clear header-nav"><div class="ui-left"><ul><li class="head-item"><a href="javascript:void(0);" target="_self" id="addFavor">收藏本站</a></li><li class=" head-item login" id="loginTTJJ"><span class="blank blankL">|</span><a id="link_login" href="http://login.1234567.com.cn.levitrareviews.com/login" target="_blank" class=" header-icon ">安全登录</a><span class="blank blankR blankZ">|</span></li><li class="head-item ui-hide" id="logoutTTJJ"><span class="blank blankL">|</span><span class=" p8 CustomerName"></span><a href="javascript:void(0);" target="_self" class=" header-icon pl20" id="logout"><span class="icon close-icon"></span>安全退?/a></li><li class="head-item js-logout-show"><a href="http://register.1234567.com.cn.levitrareviews.com/reg/step1" target="_blank">免费开?/a></li><li class="head-item js-logout-show"><a href="http://register.1234567.com.cn.levitrareviews.com/forgetpwd" target="_blank">忘记密码</a></li><li class="head-item dropdown"><span class="blank blankL">|</span><a href="http://fundact.eastmoney.com.levitrareviews.com/app/" class="a_phone" id="a_phone">手机客户?/a><div id="float_phone" class="float_phone dropdown-menu"><a href="http://js1.eastmoney.com.levitrareviews.com/tg.aspx?ID=2771" class="btn btn_iphone"> </a><a href="http://js1.eastmoney.com.levitrareviews.com/tg.aspx?ID=2772" class="btn btn_android"> </a></div></li></ul></div><div class="ui-right"><ul class="headRight"><li class="head-item"><a href="http://www.1234567.com.cn.levitrareviews.com/" class="header-icon pl20"><span class="icon eastmoney-icon"></span>返回天天基金?/a></li><li class="dropdown head-item droplist"><span class="blank blankL">|</span><a href="http://trade.1234567.com.cn.levitrareviews.com/" class="red header-icon pr20">基金交易<span class="icon dropdown-icon"></span></a><span class="blank blankR">|</span><div class="dropdown-menu"><ul><li><a href="http://trade.1234567.com.cn.levitrareviews.com/MyAssets/Default">我的资产</a></li><li><a href="http://trade.1234567.com.cn.levitrareviews.com/xjb/index">活期?/a></li><li><a href="http://trade.1234567.com.cn.levitrareviews.com/zsb/default">指数?/a></li><li><a href="http://fund-eastmoney-com.levitrareviews.com/trade/">买基?/a></li><li><a href="http://trade.1234567.com.cn.levitrareviews.com/Investment/default?">基金定投</a></li><li><a href="http://query.1234567.com.cn.levitrareviews.com/Query/Index">交易查询</a></li><li><a href="http://fund-eastmoney-com.levitrareviews.com/topic.html">基金优?/a></li></ul></div></li><li class="dropdown head-item droplist"><a href="http://fund-eastmoney-com.levitrareviews.com/daogou/" class=" header-icon pr20">产品导购<span class="icon dropdown-icon"></span></a><span class="blank blankR">|</span><div class="dropdown-menu"><ul><li><a href="http://huoqibao.1234567.com.cn.levitrareviews.com/">活期?/a></li><li><a href="http://zhishubao.1234567.com.cn.levitrareviews.com/">指数?/a></li><li><a href="http://simubao.1234567.com.cn.levitrareviews.com/">私募?/a></li><li><a href="http://fund-eastmoney-com.levitrareviews.com/trade/default.html">收益?/a></li><li><a href="http://fundlc.eastmoney.com.levitrareviews.com/">稳健理财</a></li><li><a href="http://fund-eastmoney-com.levitrareviews.com/gaoduan/">高端理财</a></li><li><a href="http://fund-eastmoney-com.levitrareviews.com/topic.html">基金优?/a></li></ul></div></li><li class="head-item"><a href="http://favor.fund.eastmoney.com.levitrareviews.com/">自选基?/a></li><li class="head-item"><span class="blank">|</span></li><li class="head-item"><a href="http://help.1234567.com.cn.levitrareviews.com/">帮助中心</a></li><li class="dropdown head-item webMap "><span class="blank blankL">|</span><a href="javascript:void(0)" target="_self" class=" header-icon pl20 pr20"><span class="list-icon icon"></span>网站导航<span class="dropdown-icon icon"></span></a><span class="blank blankR blankZ">|</span><div class="dropdown-menu"><table class="ui-table"><thead><tr><th class="nowrap"><h3>热点推荐</h3><div class="ui-left" ><a href="http://fundact.eastmoney.com.levitrareviews.com/app/" class="red header-icon" style="_top:8px" ><span class="icon iphone-icon"> </span><span class="pbuyfund">手机买基?/span></a></div></th><th><h3>基金数据</h3></th><th class="nowrap"><h3>基金交易</h3><div class="ui-left"><a href="http://login.1234567.com.cn.levitrareviews.com/login" class="red">登录</a><span class="red">|</span><a href="http://register.1234567.com.cn.levitrareviews.com/reg/step1" class="red">开?/a></div></th><th><h3>服务指南</h3></th></tr></thead><tbody><tr><td><div class="content col1"><a href="http://favor.fund.eastmoney.com.levitrareviews.com/">自选基?/a><a href="http://fund-eastmoney-com.levitrareviews.com/Compare/">基金比较</a><br /><a href="http://fundlc.eastmoney.com.levitrareviews.com">稳健理财</a><a href="http://data.eastmoney.com.levitrareviews.com/money/calc/CalcFundSY.html">收益计算</a><br /><a href="http://fund-eastmoney-com.levitrareviews.com/ztjj/#sort:SYL_3Y:rs:WRANK">主题基金</a><a href="http://fund-eastmoney-com.levitrareviews.com/manager/default.html#dt14;mcreturnjson;ftall;pn20;pi1;scabbname;stasc">基金经理</a><br /><a href="http://fund-eastmoney-com.levitrareviews.com/yanbao/">基金研究</a><a href="http://jijinba.eastmoney.com.levitrareviews.com/">?nbsp; ?nbsp; ?/a></div></td><td><div class="content col2"><a href="http://fund-eastmoney-com.levitrareviews.com/fund.html">基金净?/a><a href="http://fund-eastmoney-com.levitrareviews.com/fundguzhi.html">净值估?/a><br /><a href="http://fund-eastmoney-com.levitrareviews.com/data/fundranking.html">基金排行</a><a href="http://fund-eastmoney-com.levitrareviews.com/dingtou/syph_yndt.html">定投排行</a><br /><a href="http://fund-eastmoney-com.levitrareviews.com/data/fundrating.html">基金评级</a><a href="http://fund-eastmoney-com.levitrareviews.com/data/fundfenhong.html">基金分红</a><br /><a href="http://fund-eastmoney-com.levitrareviews.com/company/default.html">基金公司</a><a href="http://simu.eastmoney.com.levitrareviews.com">私募基金</a></div></td><td><div class="content col3"><a href="http://huoqibao.1234567.com.cn.levitrareviews.com/">?nbsp; ?nbsp; ?/a><a href="http://simubao.1234567.com.cn.levitrareviews.com/">?nbsp; ?nbsp; ?/a><br /><a href="http://zhishubao.1234567.com.cn.levitrareviews.com/">?nbsp; ?nbsp; ?/a><a href="http://fund-eastmoney-com.levitrareviews.com/gaoduan/">高端理财</a><br /><a href="http://fund-eastmoney-com.levitrareviews.com/daogou/">基金导购</a><a href="http://fund-eastmoney-com.levitrareviews.com/trade/default.html">收益排行</a><br /><a href="http://fundlc.eastmoney.com.levitrareviews.com">稳健理财</a><a href="http://fund-eastmoney-com.levitrareviews.com/topic.html">基金优?/a></div></td><td><div class="content col4"><a href="http://help.1234567.com.cn.levitrareviews.com/">帮助中心</a><br /><a href="http://help.1234567.com.cn.levitrareviews.com/list_812.html">机构指南</a><br /><a href="http://feedback.1234567.com.cn.levitrareviews.com/">意见反馈</a><br /><a href="http://fundact.eastmoney.com.levitrareviews.com/safety/">安全保障</a><br /></div></td></tr></tbody></table><span class="line line1"></span><span class="line line2"></span><span class="line line3"></span></div><span class="blankW"></span></li></ul></div></div></div> </div> <div class="s0"></div> </div> <div class="page-box div-logo"> <div> <div class="fl" style="width: 920px;"> <link href="http://j5.dfcfw.com.levitrareviews.com/css/web/style_tooltip_min_20180110151655.css" rel="stylesheet"> <link href="http://j5.dfcfw.com.levitrareviews.com/css/pinzhong/webconmmon_min_20190415152931.css" rel="stylesheet" /> <div class="fund-common-second-menu" > <div class="inner"> <a class="logo fl" href="http://www.1234567.com.cn.levitrareviews.com/" title="天天基金? target="_blank"></a> <h1 class="fl"><a class="h1" href="http://fund-eastmoney-com.levitrareviews.com/daogou/" target="_blank" title="基金导购">基金导购</a></h1> <div class="wrapper_min searchArea fr"> <div class="navbar-item funtype-searchArea-search"> <div class="searchbar-form search-left" data-plugin="searchBox" data-target="#search-tooltip"> <div class="searchbar-select search-left" data-searchbox="select"> <div class="select-head"> <a href="http://www.kudd-radio.net">咪乐|app|直播|苹果版</a> 㽭ʡооԱ֣ʿǴ˴οŵ֮һ <p class="headContent" onselectstart="return false;" style="-moz-user-select: none;">?nbsp;?/p> <span class="searchBtnIco"></span> </div> <div class="select-option"> <ul> <li class="active" data-select-to="fund">?nbsp;?/li> <li data-select-to="fund-manager">基金经理</li> <li class="noborder" data-select-to="fund-corp">基金公司</li> </ul> </div> </div> <div class="searchbar-input search-left"> <input type="text" id="search-input" data-searchbox="input" autocomplete="off" url=" " /> <label class="em-placehold search-que" for="search-input" onselectstart="return false;" style="-moz-user-select: none;"><i class=""></i>请输入基金代码、名称或简?/label> <div class="search-tooltip" id="search-tooltip"></div> </div> <div class="searchbar-btn search-left"> <button class="search-submit" data-searchbox="submit" type="submit">搜索</button> </div> </div> </div> <div class="fl links"> <a class="first" href="http://fund-eastmoney-com.levitrareviews.com/allfund.html" target="_blank">基金代码</a> <a href="http://fund-eastmoney-com.levitrareviews.com/company/default.html#scomname;dasc" target="_blank">基金公司</a> <a class="favorPage" href="javascript:;" id="favorPage" target="_self"><span class="favorPage-star">?/span>收藏本页</a> </div> </div> <div class="clear"></div> </div> </div> </div> <div> <a href="http://register.1234567.com.cn.levitrareviews.com/reg/step1" class="fr da-logo"></a> </div> </div> <div class="wrap-logo"> <div class="wrap-search fl" style="margin-left: 293px"> <p id="hotplan_top" class="p-hotscheme gray hotplan">热门方案?a href="http://fundzt.eastmoney.com.levitrareviews.com/2017/newwxph/">连续三年五星基金</a><a href="http://topic.1234567.com.cn.levitrareviews.com/html/2020/12/8/201208jjtd_pc.html?spm=nryy.HPP.bk&ztcode=201208jjtd">手上基金太多如何精简</a><a href="http://topic.1234567.com.cn.levitrareviews.com/html/2020/12/22/201222jc_pc.html?spm=nryy.HPP.bk&ztcode=201222jc">买基金需要注意这几点</a><a href="http://topic.1234567.com.cn.levitrareviews.com/html/2021/1/7/20210107jjzmzy_pc.html?spm=bj.GSL.bk&ztcode=20210107jjzmzy">基金需要及时止盈吗?/a></p> </div> </div> </div> <div class="main-nav-wrap"> <div class="page-box"> <ul class="ul-main"> <li class="at"><a>全部基金</a></li> <li><a href="http://huoqibao.1234567.com.cn.levitrareviews.com">活期?b><i>活期?/i></b></a></li> <li><a href="http://zhishubao.1234567.com.cn.levitrareviews.com">指数?b><i>指数?/i></b></a></li> <li><a href="http://fundlc.eastmoney.com.levitrareviews.com/" class="bi">稳健理财<b><i>稳健理财</i></b></a></li> <li class="li-fence">|</li> <li><a href="http://fund-eastmoney-com.levitrareviews.com/trade/pg.html">偏股?b><i>偏股?/i></b></a></li> <li><a href="http://fund-eastmoney-com.levitrareviews.com/trade/gp.html">股票?b><i>股票?/i></b></a></li> <li><a href="http://fund-eastmoney-com.levitrareviews.com/trade/hh.html">混合?b><i>混合?/i></b></a></li> <li><a href="http://fund-eastmoney-com.levitrareviews.com/trade/zq.html">债券?b><i>债券?/i></b></a></li> <li><a href="http://fund-eastmoney-com.levitrareviews.com/trade/zs.html">指数?b><i>指数?/i></b></a></li> <li><a href="http://fund-eastmoney-com.levitrareviews.com/trade/qdii.html">QDII<b><i>QDII</i></b></a></li> <li><a href="http://fund-eastmoney-com.levitrareviews.com/trade/fof.html">FOF<b><i>FOF</i></b></a></li> <li class="a-nav-sy"><a href="http://fund-eastmoney-com.levitrareviews.com/trade/hb.html">货币?b><i>货币?/i></b></a></li> <li class="a-nav-sy"><a href="http://fund-eastmoney-com.levitrareviews.com/trade/lc.html">理财?b><i>理财?/i></b></a></li> <li><a href="http://fund-eastmoney-com.levitrareviews.com/data/xfdaogou.html" class="bi">新发基金<b><i>新发基金</i></b></a></li> <li><a href="http://fund-eastmoney-com.levitrareviews.com/gaoduan/" class="bi">高端理财<b><i>高端理财</i></b></a></li> </ul> <a class="fr b a-myasset" href="http://trade.1234567.com.cn.levitrareviews.com/MyAssets/default">查看我的资产<span class="ico_myasset"></span></a> </div> </div> <div class="page-box"> <div id="wrap_l" class="wrap-l fl"> <div class="tuiguang-SanBao"> <div id="div_baby" class="div-comm div-mid div-hqb"> <div class="tit"> <ul id="ul-baby"> <li data-url="http://huoqibao.1234567.com.cn.levitrareviews.com" id="hqb_li" data-id="hqb_content" class="at">活期?/li> <li data-url="http://zhishubao.1234567.com.cn.levitrareviews.com" id="zsb_li" data-id="zsb_content" class="">指数?/li> </ul> <a id="baby_more" class="more" href="http://huoqibao.1234567.com.cn.levitrareviews.com/">详情></a> </div> <div id="hqb_content" class="content"><dl class="comm-content" data-href="http://huoqibao.1234567.com.cn.levitrareviews.com/"><dt class="hqb"></dt><dd class="dd-info"><div class="fl info ml8"><p>关联基金最?日年?/p><p class="zhang">2.60%<span class='hqb_date'>(12-02)</span></p></div><div class="fence"></div><div class="fr info bei"><p>快取单日限额</p><p class="zhang" style="font-size:16px">最高超30万元<span class="ex"></span></p></div></dd><dd class="dd-buy">10元起购,充取<em>0</em>手续?a href="http://trade.1234567.com.cn.levitrareviews.com/xjb/recharge" class="btn-buy">立即充?/a></dd></dl></div> <div id="zsb_content" class="content" style="display: none;"><dl class="comm-content" data-href="http://zhishubao.1234567.com.cn.levitrareviews.com/"><dt class="da da-zsb"></dt><dd class="dd-buy">10元起购,申购费率<em>1</em>?a href="http://zhishubao.1234567.com.cn.levitrareviews.com/" class="btn-buy">立即购买</a></dd></dl></div> </div> <div class="div-tuiguang"> <ul> <li class="li0" data-href="http://fund-eastmoney-com.levitrareviews.com/ztjj/#!syl/SYL_1N/curr/BK0538-%E5%8C%96%E5%B7%A5%E8%A1%8C%E4%B8%9A/fs/SYL_1N/fst/desc"> <div class="title"> <h3><a href="http://fund-eastmoney-com.levitrareviews.com/ztjj/#!syl/SYL_1N/curr/BK0538-%E5%8C%96%E5%B7%A5%E8%A1%8C%E4%B8%9A/fs/SYL_1N/fst/desc" target="_blank">更多>></a>化学制品 </h3> </div> <div class="fundinfo"> <h3><a class="js_name" href="http://fund-eastmoney-com.levitrareviews.com/090018.html" target="_blank" title="大成新锐产业混合"> 大成新锐产业混合</a> </h3> <div class="sylInfo"> <span>??/span> <span class="rate up">89.64%</span> </div> </div> </li> <li class="li0" data-href="http://fund-eastmoney-com.levitrareviews.com/ztjj/#!syl/SYL_1N/curr/BK0480-%E8%88%AA%E5%A4%A9%E8%88%AA%E7%A9%BA/fs/SYL_1N/fst/desc"> <div class="title"> <h3><a href="http://fund-eastmoney-com.levitrareviews.com/ztjj/#!syl/SYL_1N/curr/BK0480-%E8%88%AA%E5%A4%A9%E8%88%AA%E7%A9%BA/fs/SYL_1N/fst/desc" target="_blank">更多>></a>航天航空 </h3> </div> <div class="fundinfo"> <h3><a class="js_name" href="http://fund-eastmoney-com.levitrareviews.com/001479.html" target="_blank" title="中邮风格轮动灵活配置混合"> 中邮风格轮动灵活配置混合</a> </h3> <div class="sylInfo"> <span>??/span> <span class="rate up">46.79%</span> </div> </div> </li> <li class="li0" data-href="http://fund-eastmoney-com.levitrareviews.com/ztjj/#!syl/SYL_1N/curr/BK0519-%E7%A8%80%E7%BC%BA%E8%B5%84%E6%BA%90/fs/SYL_1N/fst/desc"> <div class="title"> <h3><a href="http://fund-eastmoney-com.levitrareviews.com/ztjj/#!syl/SYL_1N/curr/BK0519-%E7%A8%80%E7%BC%BA%E8%B5%84%E6%BA%90/fs/SYL_1N/fst/desc" target="_blank">更多>></a>稀缺资?</h3> </div> <div class="fundinfo"> <h3><a class="js_name" href="http://fund-eastmoney-com.levitrareviews.com/240022.html" target="_blank" title="华宝资源优选混合A"> 华宝资源优选混合A</a> </h3> <div class="sylInfo"> <span>??/span> <span class="rate up">48.93%</span> </div> </div> </li> <li data-href="http://fund-eastmoney-com.levitrareviews.com/ztjj/#!syl/SYL_1N/curr/BK0438-%E9%A3%9F%E5%93%81%E9%A5%AE%E6%96%99/fs/SYL_1N/fst/desc"> <div class="title"> <h3><a href="http://fund-eastmoney-com.levitrareviews.com/ztjj/#!syl/SYL_1N/curr/BK0438-%E9%A3%9F%E5%93%81%E9%A5%AE%E6%96%99/fs/SYL_1N/fst/desc" target="_blank">更多>></a>食品饮料 </h3> </div> <div class="fundinfo"> <h3><a class="js_name" href="http://fund-eastmoney-com.levitrareviews.com/161725.html" target="_blank" title="招商中证白酒指数(LOF)A"> 招商中证白酒指数(LOF)A</a> </h3> <div class="sylInfo"> <span>??/span> <span class="rate up">20.18%</span> </div> </div> </li> <li data-href="http://fund-eastmoney-com.levitrareviews.com/ztjj/#!syl/SYL_1N/curr/BK0479-%E9%92%A2%E9%93%81%E8%A1%8C%E4%B8%9A/fs/SYL_1N/fst/desc"> <div class="title"> <h3><a href="http://fund-eastmoney-com.levitrareviews.com/ztjj/#!syl/SYL_1N/curr/BK0479-%E9%92%A2%E9%93%81%E8%A1%8C%E4%B8%9A/fs/SYL_1N/fst/desc" target="_blank">更多>></a>钢铁行业 </h3> </div> <div class="fundinfo"> <h3><a class="js_name" href="http://fund-eastmoney-com.levitrareviews.com/502023.html" target="_blank" title="鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A"> 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A</a> </h3> <div class="sylInfo"> <span>??/span> <span class="rate up">37.14%</span> </div> </div> </li> <li data-href="http://fund-eastmoney-com.levitrareviews.com/daogou/#dt0;ft;rs;sd;ed;pr;cp;rtsz_5;tp;rk;se;nx;sc1n;stdesc;pi1;pn20;zfdiy;shlist"> <div class="title"> <h3><a href="http://fund-eastmoney-com.levitrareviews.com/daogou/#dt0;ft;rs;sd;ed;pr;cp;rtsz_5;tp;rk;se;nx;sc1n;stdesc;pi1;pn20;zfdiy;shlist" target="_blank">更多>></a>五星评级的基?</h3> </div> <div class="fundinfo"> <h3><a class="js_name" href="http://fund-eastmoney-com.levitrareviews.com/001951.html" target="_blank" title="金鹰改革红利混合"> 金鹰改革红利混合</a> </h3> <div class="sylInfo"> <span>??/span> <span class="rate up">100.06%</span> </div> </div> </li> <li data-href="http://fund-eastmoney-com.levitrareviews.com/daogou/#dt4;ft;rs;sd;ed;pr;cp;rt;tp;rk;se;nx;sc3n;stdesc;pi1;pn20;zfdiy;shlist"> <div class="title"> <h3><a href="http://fund-eastmoney-com.levitrareviews.com/daogou/#dt4;ft;rs;sd;ed;pr;cp;rt;tp;rk;se;nx;sc3n;stdesc;pi1;pn20;zfdiy;shlist" target="_blank">更多>></a>长期业绩佳的基金 </h3> </div> <div class="fundinfo"> <h3><a class="js_name" href="http://fund-eastmoney-com.levitrareviews.com/002190.html" target="_blank" title="农银新能源主?> 农银新能源主?/a> </h3> <div class="sylInfo"> <span>??/span> <span class="rate up">478.26%</span> </div> </div> </li> <li data-href="http://fund-eastmoney-com.levitrareviews.com/daogou/#dt0;ft;rs1n_20;sd;ed;pr;cp;rt;tp;rk;se;nx;sc1n;stdesc;pi1;pn20;zfdiy;shlist"> <div class="title"> <h3><a href="http://fund-eastmoney-com.levitrareviews.com/daogou/#dt0;ft;rs1n_20;sd;ed;pr;cp;rt;tp;rk;se;nx;sc1n;stdesc;pi1;pn20;zfdiy;shlist" target="_blank">更多>></a>?年涨幅前20的基?</h3> </div> <div class="fundinfo"> <h3><a class="js_name" href="http://fund-eastmoney-com.levitrareviews.com/005669.html" target="_blank" title="前海开源公用事业股?> 前海开源公用事业股?/a> </h3> <div class="sylInfo"> <span>??/span> <span class="rate up">164.45%</span> </div> </div> </li> <li data-href="http://fund-eastmoney-com.levitrareviews.com/daogou/#dt0;ftzq;rs;sd;ed;pr;cp;rt;tp;rk;se;nx;sc3n;stdesc;pi1;pn20;zfdiy;shlist"> <div class="title"> <h3><a href="http://fund-eastmoney-com.levitrareviews.com/daogou/#dt0;ftzq;rs;sd;ed;pr;cp;rt;tp;rk;se;nx;sc3n;stdesc;pi1;pn20;zfdiy;shlist" target="_blank">更多>></a>债券型近3?</h3> </div> <div class="fundinfo"> <h3><a class="js_name" href="http://fund-eastmoney-com.levitrareviews.com/000297.html" target="_blank" title="鹏华可转债债券A"> 鹏华可转债债券A</a> </h3> <div class="sylInfo"> <span>??/span> <span class="rate up">127.16%</span> </div> </div> </li> </ul> </div> </div> <div class="s0"></div> <div id="div_guide" class="div-comm div-guide"> <div class="tit"> <span class="fl"><span class="b">所有分?/span><span class="gray"> > </span></span> <ul id="ul_sel" class="ul-sel"> <li class="hide" id="li_ft">类型?span id="sel_ft"></span><b class="hide">?/b><i>×</i></li> <li class="hide" id="li_cp">公司?span id="sel_cp"></span><b class="hide">?/b><i>×</i></li> <li class="hide" id="li_z" data-pid="rs">?周:<span id="sel_z"></span><b class="hide">?/b><i>×</i></li> <li class="hide" id="li_1y" data-pid="rs">?月:<span id="sel_1y"></span><b class="hide">?/b><i>×</i></li> <li class="hide" id="li_3y" data-pid="rs">?月:<span id="sel_3y"></span><b class="hide">?/b><i>×</i></li> <li class="hide" id="li_6y" data-pid="rs">?月:<span id="sel_6y"></span><b class="hide">?/b><i>×</i></li> <li class="hide" id="li_jn" data-pid="rs">今年来:<span id="sel_jn"></span><b class="hide">?/b><i>×</i></li> <li class="hide" id="li_1n" data-pid="rs">?年:<span id="sel_1n"></span><b class="hide">?/b><i>×</i></li> <li class="hide" id="li_2n" data-pid="rs">?年:<span id="sel_2n"></span><b class="hide">?/b><i>×</i></li> <li class="hide" id="li_3n" data-pid="rs">?年:<span id="sel_3n"></span><b class="hide">?/b><i>×</i></li> <li class="hide" id="li_diy" data-pid="rs">自定义:<span id="sel_diy"></span><b class="hide">?/b><i>×</i></li> <li class="hide" id="li_sz">上证评级?span id="sel_sz"></span><b class="hide">?/b><i>×</i></li> <li class="hide" id="li_zs">招商评级?span id="sel_zs"></span><b class="hide">?/b><i>×</i></li> <li class="hide" id="li_ja">济安评级?span id="sel_ja"></span><b class="hide">?/b><i>×</i></li> <li class="hide" id="li_tp">主题?span id="sel_tp"></span><b class="hide">?/b><i>×</i></li> <li class="hide" id="li_se">规模?span id="sel_se"></span><b class="hide">?/b><i>×</i></li> <li class="hide" id="li_nx">年限?span id="sel_nx"></span><b class="hide">?/b><i>×</i></li> </ul> <div class="func"><a href="http://fund-eastmoney-com.levitrareviews.com/daogou/" target="_self">清空所选条?/a><span class="lgray"> | </span><a id="btn_fold" onclick="foldType();">收起<b class="ico-arrow arrow-up"></b></a></div> <div class="s0"></div> </div> <div id="div_guide_content" class="content"> <div id="guide_ft" class="guide guide-ft"> <span class="h3">基金类型?/span> <div class="guide-r"> <ul id="limit_ft" class="ul-limit"> <li id="ft_t_def" class="at def">不限</li> </ul> <div id="content_ft" class="ul-lx"><a id="ft_gp">股票?/a><a id="ft_hh">混合?/a><a id="ft_zq">债券?/a><a id="ft_zs">指数?/a><a id="ft_qdii">QDII</a><a id="ft_fof">FOF</a><span class="fence">|</span></div> <div class="ul-lx ul-lx-link"><a href="http://fund-eastmoney-com.levitrareviews.com/trade/hb.html">货币?/a><a href="http://fund-eastmoney-com.levitrareviews.com/data/xfdaogou.html">新发基金</a></div> </div> <div class="s0"></div> </div> <div id="guide_cp" class="guide guide-gs"> <div class="s0"></div> <span class="h3">基金公司?/span> <div class="guide-r"> <ul id="limit_cp" class="ul-limit"> <li id="cp_t_def" class="at def">不限</li> </ul> <ul id="select_cp" class="ul-gs"><li id="cp_t_hot" class="at">热门</li><li id="cp_t_A">A</li><li id="cp_t_B">B</li><li id="cp_t_C">C</li><li id="cp_t_D">D</li><li id="cp_t_F">F</li><li id="cp_t_G">G</li><li id="cp_t_H">H</li><li id="cp_t_J">J</li><li id="cp_t_K">K</li><li id="cp_t_L">L</li><li id="cp_t_M">M</li><li id="cp_t_N">N</li><li id="cp_t_P">P</li><li id="cp_t_Q">Q</li><li id="cp_t_R">R</li><li id="cp_t_S">S</li><li id="cp_t_T">T</li><li id="cp_t_W">W</li><li id="cp_t_X">X</li><li id="cp_t_Y">Y</li><li id="cp_t_Z">Z</li></ul> <dl id="content_cp" class="dl-guide-comm"><dd id="cp_c_def" class="defc" style="display:none;"><dd id="cp_c_hot"><a id="cp_80000222_hot" name="click">华夏</a><a id="cp_80000223_hot" name="click">嘉实</a><a id="cp_80000229_hot" name="click">易方?/a><a id="cp_80000220_hot" name="click">南方</a><a id="cp_80048752_hot" name="click">中银</a><a id="cp_80000248_hot" name="click">广发</a><a id="cp_80064225_hot" name="click">工银</a><a id="cp_80000226_hot" name="click">博时</a><a id="cp_80000228_hot" name="click">华安</a><a class="last" id="cp_80053708" name="click">汇添?/a></dd><dd id="cp_c_A" style="display:none;"><a id="cp_80163340" name="click">安信</a><a id="cp_80084302" name="click">安信证券</a><a class="last" id="cp_81052915" name="click">安信证券资产</a></dd><dd id="cp_c_B" style="display:none;"><a id="cp_80560392" name="click">博道</a><a id="cp_80538609" name="click">渤海汇金</a><a id="cp_81102344" name="click">百嘉管理</a><a id="cp_81067205" name="click">贝莱德管理有限公?/a><a id="cp_80000226" name="click">博时</a><a id="cp_80365985" name="click">北信瑞丰</a><a id="cp_80560400" name="click">博远</a><a class="last" id="cp_80000236" name="click">宝盈</a></dd><dd id="cp_c_C" style="display:none;"><a id="cp_80139382" name="click">长安</a><a id="cp_80000239" name="click">长城</a><a id="cp_80000082" name="click">长城证券</a><a id="cp_80965167" name="click">淳厚</a><a id="cp_80380794" name="click">创金合信</a><a id="cp_80404004" name="click">长江证券(上海)</a><a id="cp_80000227" name="click">长盛</a><a id="cp_80161341" name="click">财?/a><a id="cp_80404701" name="click">财通资?/a><a class="last" id="cp_80000243" name="click">长信</a></dd><dd id="cp_c_D" style="display:none;"><a id="cp_80175511" name="click">德邦</a><a id="cp_80000225" name="click">大成</a><a id="cp_80560384" name="click">东财</a><a id="cp_80701749" name="click">达诚管理</a><a id="cp_80560388" name="click">东方阿尔?/a><a id="cp_80145102" name="click">东方红资产管?/a><a id="cp_80042861" name="click">东方</a><a id="cp_80000081" name="click">东莞证券</a><a id="cp_80205268" name="click">东海</a><a id="cp_80000069" name="click">东海证券</a><a id="cp_80048161" name="click">东吴</a><a id="cp_80000031" name="click">东吴证券</a><a id="cp_80703549" name="click">东兴管理</a><a id="cp_80114781" name="click">东兴证券</a><a id="cp_80000083" name="click">第一创业</a><a class="last" id="cp_80489094" name="click">东证融汇证券资产管理</a></dd><dd id="cp_c_F" style="display:none;"><a id="cp_80128562" name="click">富安?/a><a id="cp_80560383" name="click">蜂巢</a><a id="cp_81079752" name="click">富达管理(中国)</a><a id="cp_80000221" name="click">富国</a><a id="cp_80488954" name="click">富荣</a><a id="cp_80174741" name="click">方正富邦</a><a class="last" id="cp_80000068" name="click">方正证券</a></dd><dd id="cp_c_G" style="display:none;"><a id="cp_80048088" name="click">光大保德信管?/a><a id="cp_80000095" name="click">国都证券</a><a id="cp_80000248" name="click">广发</a><a id="cp_80357951" name="click">广发资产管理</a><a id="cp_80044515" name="click">国海富兰克林</a><a id="cp_80056613" name="click">高华证券</a><a id="cp_10001055" name="click">国海证券</a><a id="cp_80102419" name="click">国金</a><a id="cp_80280039" name="click">国开泰富</a><a id="cp_80043374" name="click">国联?/a><a id="cp_80548351" name="click">格林</a><a id="cp_80000028" name="click">国联证券</a><a id="cp_80560389" name="click">国融</a><a id="cp_80355783" name="click">国寿安保管理</a><a id="cp_80000224" name="click">国泰</a><a id="cp_80000233" name="click">国投瑞银</a><a id="cp_80000007" name="click">国信证券</a><a id="cp_80064225" name="click">工银瑞信</a><a class="last" id="cp_10001043" name="click">国元证券</a></dd><dd id="cp_c_H" style="display:none;"><a id="cp_80000228" name="click">华安</a><a id="cp_80498278" name="click">汇安</a><a id="cp_80000064" name="click">华安证券</a><a id="cp_80000250" name="click">华宝</a><a id="cp_80201857" name="click">华宸未来</a><a id="cp_80424273" name="click">泓德</a><a id="cp_80037023" name="click">华富</a><a id="cp_80067635" name="click">汇丰晋信</a><a id="cp_80000246" name="click">海富?/a><a id="cp_80664533" name="click">汇泉管理</a><a id="cp_80975669" name="click">华融</a><a id="cp_80199117" name="click">华润元大</a><a id="cp_80092743" name="click">华融证券</a><a id="cp_80053204" name="click">华商</a><a id="cp_80924817" name="click">惠升</a><a id="cp_80508384" name="click">恒生前海</a><a id="cp_80055334" name="click">华泰柏瑞</a><a id="cp_80523667" name="click">华泰保兴</a><a id="cp_80385906" name="click">红土创新</a><a id="cp_80053708" name="click">汇添?/a><a id="cp_80205263" name="click">红塔红土</a><a id="cp_80391977" name="click">华泰证券(上海)资产管理</a><a id="cp_80000222" name="click">华夏</a><a id="cp_80000049" name="click">华鑫证券</a><a id="cp_80560396" name="click">合煦智远</a><a id="cp_80560380" name="click">恒越</a><a class="last" id="cp_80560379" name="click">弘毅远方</a></dd><dd id="cp_c_J" style="display:none;"><a id="cp_80365987" name="click">嘉合</a><a id="cp_80000251" name="click">景顺长城</a><a id="cp_80000223" name="click">嘉实</a><a id="cp_80384640" name="click">九泰</a><a id="cp_80065990" name="click">建信</a><a id="cp_80205264" name="click">江信</a><a id="cp_80446423" name="click">金信</a><a id="cp_80000245" name="click">金鹰</a><a id="cp_80086876" name="click">金元顺安</a><a class="last" id="cp_80064562" name="click">交银施罗?/a></dd><dd id="cp_c_K" style="display:none;"><a class="last" id="cp_80560381" name="click">凯石</a></dd><dd id="cp_c_L" style="display:none;"><a class="last" id="cp_81067208" name="click">路博?中国)</a></dd><dd id="cp_c_M" style="display:none;"><a id="cp_80036797" name="click">摩根士丹利华?/a><a id="cp_80106677" name="click">民生加银</a><a class="last" id="cp_80664536" name="click">明亚</a></dd><dd id="cp_c_N" style="display:none;"><a id="cp_80049689" name="click">诺安</a><a id="cp_80068180" name="click">诺德</a><a id="cp_80000220" name="click">南方</a><a id="cp_80555446" name="click">南华</a><a class="last" id="cp_80092233" name="click">农银汇理</a></dd><dd id="cp_c_P" style="display:none;"><a id="cp_80168726" name="click">平安</a><a id="cp_80000037" name="click">平安证券</a><a id="cp_80000230" name="click">鹏华</a><a id="cp_80091787" name="click">浦银安盛</a><a class="last" id="cp_80522693" name="click">鹏扬</a></dd><dd id="cp_c_Q" style="display:none;"><a id="cp_80280038" name="click">前海开?/a><a class="last" id="cp_80468996" name="click">前海联合</a></dd><dd id="cp_c_R" style="display:none;"><a id="cp_80061431" name="click">人保资产</a><a id="cp_81046799" name="click">瑞达管理</a><a id="cp_80000231" name="click">融?/a><a class="last" id="cp_80672691" name="click">睿远</a></dd><dd id="cp_c_S" style="display:none;"><a id="cp_80192219" name="click">上海光大证券资产管理</a><a id="cp_80156175" name="click">上海国泰君安资管</a><a id="cp_80184574" name="click">上海海通证券资产管?/a><a id="cp_80050229" name="click">上投摩根</a><a id="cp_80404011" name="click">申万宏源证券</a><a id="cp_80045188" name="click">申万菱信</a><a id="cp_80000080" name="click">山西证券</a><a id="cp_80366080" name="click">上银</a><a class="last" id="cp_80959746" name="click">尚正管理</a></dd><dd id="cp_c_T" style="display:none;"><a id="cp_80000238" name="click">泰达宏利</a><a id="cp_81102050" name="click">天风(上海)证券资产管理</a><a id="cp_80000124" name="click">天风证券</a><a id="cp_80041198" name="click">天弘</a><a id="cp_81246345" name="click">泰康管理</a><a id="cp_80061674" name="click">泰康资产</a><a id="cp_80294346" name="click">太平</a><a id="cp_80050806" name="click">太平?/a><a id="cp_80560408" name="click">同泰</a><a id="cp_80000247" name="click">泰信</a><a class="last" id="cp_80000252" name="click">天治</a></dd><dd id="cp_c_W" style="display:none;"><a class="last" id="cp_80000240" name="click">万家</a></dd><dd id="cp_c_X" style="display:none;"><a id="cp_80147736" name="click">西部利得</a><a id="cp_80280397" name="click">湘财</a><a id="cp_80074234" name="click">信达澳银</a><a id="cp_80092742" name="click">信达证券</a><a id="cp_80501166" name="click">先锋</a><a id="cp_80000249" name="click">新华</a><a id="cp_81102343" name="click">兴华管理</a><a id="cp_80452130" name="click">新沃</a><a id="cp_80351991" name="click">鑫元</a><a id="cp_80280395" name="click">兴业</a><a id="cp_80368700" name="click">兴银</a><a id="cp_80036742" name="click">兴证全球</a><a class="last" id="cp_80374411" name="click">兴证资管</a></dd><dd id="cp_c_Y" style="display:none;"><a id="cp_80175498" name="click">英大</a><a id="cp_80000229" name="click">易方?/a><a id="cp_80369323" name="click">银河金汇证券</a><a id="cp_80000235" name="click">银华</a><a id="cp_80000237" name="click">银河</a><a id="cp_80046522" name="click">益民</a><a id="cp_80560390" name="click">易米管理</a><a id="cp_80280036" name="click">圆信永丰</a><a class="last" id="cp_80356155" name="click">永赢</a></dd><dd id="cp_c_Z" style="display:none;"><a id="cp_80560391" name="click">中庚</a><a id="cp_80046614" name="click">中海</a><a id="cp_80508391" name="click">中航</a><a id="cp_80016241" name="click">中金公司</a><a id="cp_80351345" name="click">中加</a><a id="cp_80365986" name="click">中金</a><a id="cp_80455765" name="click">中科沃土</a><a id="cp_80065113" name="click">中欧</a><a id="cp_80560407" name="click">朱雀</a><a id="cp_80341238" name="click">中融</a><a id="cp_80156777" name="click">浙商</a><a id="cp_80036782" name="click">招商</a><a id="cp_80403111" name="click">浙商证券资管</a><a id="cp_80431710" name="click">招商证券资管</a><a id="cp_80381452" name="click">中泰证券(上海)资管</a><a id="cp_80066470" name="click">中信保诚</a><a id="cp_80355113" name="click">中信建投</a><a id="cp_80066058" name="click">中信建投证券</a><a id="cp_10000018" name="click">中信证券</a><a id="cp_80075936" name="click">中邮</a><a id="cp_80048752" name="click">中银</a><a class="last" id="cp_80000200" name="click">中银证券</a></dd></dl> </div> <div class="s0"></div> </div> <div id="guide_rs" class="guide"> <div class="s0"></div> <span class="h3">基金业绩?/span> <div class="guide-r guide-rr" style="position: relative; z-index: 3"> <ul id="limit_rs" class="ul-limit"> <li id="rs_t_def" class="at def">不限</li> </ul> <ul id="select_rs" class="ul-comm"> <li id="rs_t_z">??b></b></li> <li id="rs_t_1y">??b></b></li> <li id="rs_t_3y">??b></b></li> <li id="rs_t_6y">??b></b></li> <li id="rs_t_jn">今年以来<b></b></li> <li id="rs_t_1n">??b></b></li> <li id="rs_t_2n">??b></b></li> <li id="rs_t_3n">??b></b></li> <li id="rs_t_diy">自定?b></b></li> </ul> <div class="s0"></div> <dl id="content_rs" class="dl-guide-comm dl-yj"> <dd id="rs_c_def" class="defc at"></dd> <dd id="rs_c_z" style="display: none;"><a id="rs_z_def" class="at def">不限</a><a id="rs_z_10">?0?/a><a id="rs_z_20">?0?/a><a id="rs_z_50">?0?/a><a id="rs_z_100">?00?/a></dd> <dd id="rs_c_1y" style="display: none;"><a id="rs_1y_def" class="at def">不限</a><a id="rs_1y_10">?0?/a><a id="rs_1y_20">?0?/a><a id="rs_1y_50">?0?/a><a id="rs_1y_100">?00?/a></dd> <dd id="rs_c_3y" style="display: none;"><a id="rs_3y_def" class="at def">不限</a><a id="rs_3y_10">?0?/a><a id="rs_3y_20">?0?/a><a id="rs_3y_50">?0?/a><a id="rs_3y_100">?00?/a></dd> <dd id="rs_c_6y" style="display: none;"><a id="rs_6y_def" class="at def">不限</a><a id="rs_6y_10">?0?/a><a id="rs_6y_20">?0?/a><a id="rs_6y_50">?0?/a><a id="rs_6y_100">?00?/a></dd> <dd id="rs_c_jn" style="display: none;"><a id="rs_jn_def" class="at def">不限</a><a id="rs_jn_10">?0?/a><a id="rs_jn_20">?0?/a><a id="rs_jn_50">?0?/a><a id="rs_jn_100">?00?/a></dd> <dd id="rs_c_1n" style="display: none;"><a id="rs_1n_def" class="at def">不限</a><a id="rs_1n_10">?0?/a><a id="rs_1n_20">?0?/a><a id="rs_1n_50">?0?/a><a id="rs_1n_100">?00?/a></dd> <dd id="rs_c_2n" style="display: none;"><a id="rs_2n_def" class="at def">不限</a><a id="rs_2n_10">?0?/a><a id="rs_2n_20">?0?/a><a id="rs_2n_50">?0?/a><a id="rs_2n_100">?00?/a></dd> <dd id="rs_c_3n" style="display: none;"><a id="rs_3n_def" class="at def">不限</a><a id="rs_3n_10">?0?/a><a id="rs_3n_20">?0?/a><a id="rs_3n_50">?0?/a><a id="rs_3n_100">?00?/a></dd> <dd id="rs_c_diy" class="dd-yj-diy" style="display: none;">日期<input type="text" id="yj_sdate" class="date" value="http://fund-eastmoney-com.levitrareviews.com/" autocomplete="off">?input type="text" id="yj_edate" class="date" value="http://fund-eastmoney-com.levitrareviews.com/" autocomplete="off">收益率(%):<input type="text" id="yj_svalue" class="num input_s" value="http://fund-eastmoney-com.levitrareviews.com/" autocomplete="off">?input type="text" id="yj_evalue" class="num input_s" value="http://fund-eastmoney-com.levitrareviews.com/" autocomplete="off"><span class="btn-confirm" id="yj_btn">确定</span></dd> </dl> </div> <div class="s0"></div> </div> <div id="guide_more" class="guide bbn" style="position: relative; z-index: 2"> <span class="h3">更多分类?/span> <div class="guide-r"> <ul id="select_more" class="ul-comm ul-more"> <li id="more_t_tp" class="atat">基金主题<b></b></li> <li id="more_t_rt">机构评级<b></b></li> <li id="more_t_se">基金规模<b></b></li> <li id="more_t_nx">成立年限<b></b></li> </ul> <dl id="content_rt" class="dl-guide-ab dl-guide-pj" style="display: none;"> <dd id="content_sz"> <div class="title">上证评级</div> <a id="rt_sz_def" class="def">不限</a> <a id="rt_sz_5" class="star star_5">5?/a> <a id="rt_sz_4" class="star star_4">4?/a> <a id="rt_sz_3" class="star star_3">3?/a> <a id="rt_sz_2" class="star star_2">2?/a> <a id="rt_sz_1" class="star star_1">1?/a> </dd> <dd id="content_zs"> <div class="title">招商评级</div> <a id="rt_zs_def" class="def">不限</a> <a id="rt_zs_5" class="star star_5">5?/a> <a id="rt_zs_4" class="star star_4">4?/a> <a id="rt_zs_3" class="star star_3">3?/a> <a id="rt_zs_2" class="star star_2">2?/a> <a id="rt_zs_1" class="star star_1">1?/a> </dd> <dd id="content_ja" class="last"> <div class="title">济安评级</div> <a id="rt_ja_def" class="def">不限</a> <a id="rt_ja_5" class="star star_5">5?/a> <a id="rt_ja_4" class="star star_4">4?/a> <a id="rt_ja_3" class="star star_3">3?/a> <a id="rt_ja_2" class="star star_2">2?/a> <a id="rt_ja_1" class="star star_1">1?/a> </dd> </dl> <dl id="content_se" class="dl-guide-ab dl-guide-gm" style="display: none;"> <dd> <a id="se_2">?亿元</a> <a id="se_10">?0亿元</a> <a id="se_50">?0亿元</a> <a id="se_100">?00亿元</a> <a id="se_1001">>100亿元</a> <a id="se_t_def" class="def" style="display: none;">不限</a> </dd> </dl> <dl id="content_nx" class="dl-guide-ab dl-guide-nx" style="display: none;"> <dd> <a id="nx_1">??/a> <a id="nx_2">??/a> <a id="nx_3">??/a> <a id="nx_5">??/a> <a id="nx_7">??/a> <a id="nx_71">>7?/a> <a id="nx_t_def" class="def" style="display: none;">不限</a> </dd> </dl> </div> <div class="s0"></div> </div> <div class="ztjj"> <dl id="content_tp" class="zzjjCon"> <dd id="dd_tp" class="zzjja zzjjfloat clearfix"><a id="tp_BK0429">交运设备</a><a id="tp_BK0433">农牧饲渔</a><a id="tp_BK0437">煤炭行业</a><a id="tp_BK0438">食品饮料</a><a id="tp_BK0447">互联网服?/a><a id="tp_BK0448">通讯行业</a><a id="tp_BK0451">房地产开?/a><a id="tp_BK0454">塑料制品</a><a id="tp_BK0456">家电行业</a> <span id="jjztfoldType" onclick="JJfoldType();" class="ico-arrow-down" >更多</span></dd> <dd id="zzjjafloat" class="zzjja zzjjafloat hide"><a id="tp_BK0459">电子元件</a><a id="tp_BK0465">化学制药</a><a id="tp_BK0473">证券</a><a id="tp_BK0474">保险</a><a id="tp_BK0475">银行</a><a id="tp_BK0477">酿酒行业</a><a id="tp_BK0478">有色金属</a><a id="tp_BK0479">钢铁行业</a><a id="tp_BK0480">航天航空</a><a id="tp_BK0481">汽车零部?/a><a id="tp_BK0490">军工</a><a id="tp_BK0492">煤化?/a><a id="tp_BK0493">新能?/a><a id="tp_BK0494">节能环保</a><a id="tp_BK0499">AH?/a><a id="tp_BK0500">HS300_</a><a id="tp_BK0509">网络游戏</a><a id="tp_BK0512">化工原料</a><a id="tp_BK0519">稀缺资?/a><a id="tp_BK0523">新材?/a><a id="tp_BK0528">转债标?/a><a id="tp_BK0535">QFII重仓</a><a id="tp_BK0536">基金重仓</a><a id="tp_BK0537">材料行业</a><a id="tp_BK0538">化学制品</a><a id="tp_BK0545">机械行业</a><a id="tp_BK0547">黄金概念</a><a id="tp_BK0548">生物疫苗</a><a id="tp_BK0554">物联?/a><a id="tp_BK0561">基本金属</a><a id="tp_BK0567">股权激?/a><a id="tp_BK0571">预盈预增</a><a id="tp_BK0574">锂电?/a><a id="tp_BK0594">长江三角</a><a id="tp_BK0596">融资融券</a><a id="tp_BK0610">央视50_</a><a id="tp_BK0611">上证50_</a><a id="tp_BK0612">上证180_</a><a id="tp_BK0615">中药概念</a><a id="tp_BK0628">智慧城市</a><a id="tp_BK0629">北斗导航</a><a id="tp_BK0632">土地流转</a><a id="tp_BK0634">大数?/a><a id="tp_BK0638">创业成份</a><a id="tp_BK0641">智能穿戴</a><a id="tp_BK0642">手游概念</a><a id="tp_BK0662">在线教育</a><a id="tp_BK0666">苹果概念</a><a id="tp_BK0667">国家安防</a><a id="tp_BK0668">医疗器械概念</a><a id="tp_BK0682">燃料电池</a><a id="tp_BK0683">国企改革</a><a id="tp_BK0695">小金属概?/a><a id="tp_BK0696">国产软件</a><a id="tp_BK0697">IPO受益</a><a id="tp_BK0700">充电?/a><a id="tp_BK0701">中证500</a><a id="tp_BK0704">无人?/a><a id="tp_BK0705">上证380</a><a id="tp_BK0707">沪股?/a><a id="tp_BK0712">一带一?/a><a id="tp_BK0714">5G概念</a><a id="tp_BK0718">证金持股</a><a id="tp_BK0724">海绵城市</a><a id="tp_BK0727">医疗服务</a><a id="tp_BK0728">环保行业</a><a id="tp_BK0731">化肥行业</a><a id="tp_BK0732">贵金?/a><a id="tp_BK0735">计算机设?/a><a id="tp_BK0737">软件开?/a><a id="tp_BK0739">金属制品</a><a id="tp_BK0800">人工智能</a><a id="tp_BK0804">深股?/a><a id="tp_BK0814">大飞?/a><a id="tp_BK0821">MSCI中国</a><a id="tp_BK0823">养老金</a><a id="tp_BK0830">区块?/a><a id="tp_BK0832">工业互联</a><a id="tp_BK0840">OLED</a><a id="tp_BK0853">电子竞技</a><a id="tp_BK0854">华为概念</a><a id="tp_BK0860">边缘计算</a><a id="tp_BK0870">单抗概念</a><a id="tp_BK0879">标准普尔</a><a id="tp_BK0884">光刻?/a><a id="tp_BK0891">国产芯片</a><a id="tp_BK0893">无线耳机</a><a id="tp_BK0896">白酒</a><a id="tp_BK0899">CRO</a><a id="tp_BK0900">新能源车</a><a id="tp_BK0903">云游?/a><a id="tp_BK0905">传感?/a><a id="tp_BK0910">专用设备</a><a id="tp_BK0916">氮化?/a><a id="tp_BK0917">半导体概?/a><a id="tp_BK0920">车联?/a><a id="tp_BK0922">数据中心</a><a id="tp_BK0935">中芯概念</a><a id="tp_BK0940">网红直播</a><a id="tp_BK0952">第三代半导体</a><a id="tp_BK0960">无线充电</a><a id="tp_BK0963">航天概念</a><a id="tp_BK0970">生物识别</a><a id="tp_t_def" style="display:none;" class="def">不限</a></dd> </dl> </div> <div class="s6"></div> </div> </div> <div id="div_tb" class="div-comm div-tb"> <div class="tit"> <span class="fl">共找?<span id="fund_count">9476</span>只基金符合您的要求:</span> <div id="pager_lite" class="div-page-lite fr"><b class="ico-left ico end"></b><span class="orange">1</span>/474<b value="http://fund-eastmoney-com.levitrareviews.com/2" class="ico-right ico"></b></div> <dl id="swtich_fund_dl" class="fr dl-fund-swtich"> <dd id="sh_list" class="at"><b class="ico-list ico"></b><span class="font">列表</span></dd> <dd id="sh_table"><b class="ico-detail ico"></b><span class="font">详细信息</span></dd> </dl> </div> <table id="fund_list"> <thead> <tr><th>对比</th><th class="tl">基金名称<span class="lgray">|</span>代码</th><th>基金类型</th><th>净值|<a id="sc_r">日增长率</a></th><th><a id="sc_z" name="click">??/a></th><th><a id="sc_1y" name="click">??/a></th><th><a class="desc" id="sc_3y" name="click">??/a></th><th><a id="sc_6y" name="click">??/a></th><th><a id="sc_jn" name="click">今年?/a></th><th><a id="sc_1n" name="click">??/a></th><th><a id="sc_2n" name="click">??/a></th><th id="th_sc_3n"><a id="sc_3n" name="click">??/a></th><th class="hide" id="th_sc_diy"><a id="sc_diy" name="click">自定?/a></th><th class="th_fl">手续?span class="lgray">|</span><a id="sc_minsg" name="click">购买起点</a></th><th>操作</th></tr> </thead> <tbody> <tr id="tr_004400"><td><input id="chk_004400" autocomplete="off" type="checkbox"></td><td class="fname"><a href="http://fund-eastmoney-com.levitrareviews.com/004400.html" class="name">金信民兴债券A</a><br><span class="gray">004400</span></td><td>债券?长?/td><td class="jz"><span class="ping">1.2073</span>?span class="zhang">0.01%</span>?br><span class="gray">日期?2-02</span></td><td><span class="zhang">0.03%</span></td><td class="y"><span class="zhang">0.10%</span></td><td class="3y"><span class="zhang">63.52%</span></td><td><span class="zhang">63.00%</span></td><td><span class="zhang">63.47%</span></td><td class="1n"><span class="zhang">64.02%</span></td><td><span class="zhang">66.44%</span></td><td><span class="zhang">71.91%</span></td><td class="td_fl"><div class="rate_d"><div class="l"><a href="http://fundf10.eastmoney.com.levitrareviews.com/jjfl_004400.html">0.08%</a><span class="del">0.80%</span></div><div class="r">10?/div></div></td><td class="td-buy"><div><a class="btn-buy" href="http://trade.1234567.com.cn.levitrareviews.com/FundtradePage/default2.aspx?fc=004400">购买</a></div></td></tr><tr id="tr_004401"><td><input id="chk_004401" autocomplete="off" type="checkbox"></td><td class="fname"><a href="http://fund-eastmoney-com.levitrareviews.com/004401.html" class="name">金信民兴债券C</a><br><span class="gray">004401</span></td><td>债券?长?/td><td class="jz"><span class="ping">1.6976</span>?span class="zhang">0.01%</span>?br><span class="gray">日期?2-02</span></td><td><span class="zhang">0.02%</span></td><td class="y"><span class="zhang">0.07%</span></td><td class="3y"><span class="zhang">63.06%</span></td><td><span class="zhang">62.89%</span></td><td><span class="zhang">63.24%</span></td><td class="1n"><span class="zhang">63.74%</span></td><td><span class="zhang">65.52%</span></td><td><span class="zhang">70.88%</span></td><td class="td_fl"><div class="rate_d"><div class="l"><a href="http://fundf10.eastmoney.com.levitrareviews.com/jjfl_004401.html" class="zero">0.00%</a></div><div class="r">10?/div></div></td><td class="td-buy"><div><a class="btn-buy" href="http://trade.1234567.com.cn.levitrareviews.com/FundtradePage/default2.aspx?fc=004401">购买</a></div></td></tr><tr id="tr_005376"><td><input id="chk_005376" autocomplete="off" type="checkbox"></td><td class="fname"><a href="http://fund-eastmoney-com.levitrareviews.com/005376.html" class="name">北信瑞丰华丰灵配</a><br><span class="gray">005376</span></td><td>混合?灵活</td><td class="jz"><span class="ping">1.9031</span>?span class="zhang">0.79%</span>?br><span class="gray">日期?2-02</span></td><td><span class="zhang">26.00%</span></td><td class="y"><span class="zhang">31.96%</span></td><td class="3y"><span class="zhang">32.51%</span></td><td><span class="zhang">30.12%</span></td><td><span class="zhang">37.64%</span></td><td class="1n"><span class="zhang">46.09%</span></td><td><span class="zhang">74.64%</span></td><td><span class="zhang">106.93%</span></td><td class="td_fl"><div class="rate_d"><div class="l"><a href="http://fundf10.eastmoney.com.levitrareviews.com/jjfl_005376.html">0.08%</a><span class="del">0.80%</span></div><div class="r">10?/div></div></td><td class="td-buy"><div><a class="btn-buy" href="http://trade.1234567.com.cn.levitrareviews.com/FundtradePage/default2.aspx?fc=005376">购买</a></div></td></tr><tr id="tr_519056"><td><input id="chk_519056" autocomplete="off" type="checkbox"></td><td class="fname"><a href="http://fund-eastmoney-com.levitrareviews.com/519056.html" class="name">海富通内需热点混合</a><br><span class="gray">519056</span></td><td>混合?偏股</td><td class="jz"><span class="ping">3.1670</span>?span class="die">-0.47%</span>?br><span class="gray">日期?2-02</span></td><td><span class="die">-1.74%</span></td><td class="y"><span class="zhang">5.39%</span></td><td class="3y"><span class="zhang">19.37%</span></td><td><span class="zhang">6.74%</span></td><td><span class="die">-1.65%</span></td><td class="1n"><span class="zhang">6.81%</span></td><td><span class="zhang">67.74%</span></td><td><span class="zhang">177.08%</span></td><td class="td_fl"><div class="rate_d"><div class="l"><a href="http://fundf10.eastmoney.com.levitrareviews.com/jjfl_519056.html">0.15%</a><span class="del">1.50%</span></div><div class="r">10?/div></div></td><td class="td-buy"><div><a class="btn-buy" href="http://trade.1234567.com.cn.levitrareviews.com/FundtradePage/default2.aspx?fc=519056">购买</a></div></td></tr><tr id="tr_010421"><td><input id="chk_010421" autocomplete="off" type="checkbox"></td><td class="fname"><a href="http://fund-eastmoney-com.levitrareviews.com/010421.html" class="name">海富通消费优选混合A</a><br><span class="gray">010421</span></td><td>混合?偏股</td><td class="jz"><span class="ping">1.0951</span>?span class="die">-0.43%</span>?br><span class="gray">日期?2-02</span></td><td><span class="die">-1.74%</span></td><td class="y"><span class="zhang">5.15%</span></td><td class="3y"><span class="zhang">19.25%</span></td><td><span class="zhang">8.87%</span></td><td><span class="ping">---</span></td><td class="1n"><span class="ping">---</span></td><td><span class="ping">---</span></td><td><span class="ping">---</span></td><td class="td_fl"><div class="rate_d"><div class="l"><a href="http://fundf10.eastmoney.com.levitrareviews.com/jjfl_010421.html">0.15%</a><span class="del">1.50%</span></div><div class="r">10?/div></div></td><td class="td-buy"><div><a class="btn-buy" href="http://trade.1234567.com.cn.levitrareviews.com/FundtradePage/default2.aspx?fc=010421">购买</a></div></td></tr><tr id="tr_002292"><td><input id="chk_002292" autocomplete="off" type="checkbox"></td><td class="fname"><a href="http://fund-eastmoney-com.levitrareviews.com/002292.html" class="name">诺安益鑫灵活配置混合</a><br><span class="gray">002292</span></td><td>混合?灵活</td><td class="jz"><span class="ping">1.6390</span>?span class="die">-0.29%</span>?br><span class="gray">日期?2-02</span></td><td><span class="die">-0.01%</span></td><td class="y"><span class="zhang">6.67%</span></td><td class="3y"><span class="zhang">19.10%</span></td><td><span class="zhang">22.56%</span></td><td><span class="zhang">19.54%</span></td><td class="1n"><span class="zhang">21.27%</span></td><td><span class="zhang">57.23%</span></td><td><span class="zhang">67.76%</span></td><td class="td_fl"><div class="rate_d"><div class="l"><a href="http://fundf10.eastmoney.com.levitrareviews.com/jjfl_002292.html">0.15%</a><span class="del">1.50%</span></div><div class="r">10?/div></div></td><td class="td-buy"><div><a class="btn-buy" href="http://trade.1234567.com.cn.levitrareviews.com/FundtradePage/default2.aspx?fc=002292">购买</a></div></td></tr><tr id="tr_010422"><td><input id="chk_010422" autocomplete="off" type="checkbox"></td><td class="fname"><a href="http://fund-eastmoney-com.levitrareviews.com/010422.html" class="name">海富通消费优选混合C</a><br><span class="gray">010422</span></td><td>混合?偏股</td><td class="jz"><span class="ping">1.0917</span>?span class="die">-0.43%</span>?br><span class="gray">日期?2-02</span></td><td><span class="die">-1.74%</span></td><td class="y"><span class="zhang">5.10%</span></td><td class="3y"><span class="zhang">19.10%</span></td><td><span class="zhang">8.59%</span></td><td><span class="ping">---</span></td><td class="1n"><span class="ping">---</span></td><td><span class="ping">---</span></td><td><span class="ping">---</span></td><td class="td_fl"><div class="rate_d"><div class="l"><a href="http://fundf10.eastmoney.com.levitrareviews.com/jjfl_010422.html" class="zero">0.00%</a></div><div class="r">10?/div></div></td><td class="td-buy"><div><a class="btn-buy" href="http://trade.1234567.com.cn.levitrareviews.com/FundtradePage/default2.aspx?fc=010422">购买</a></div></td></tr><tr id="tr_010220"><td><input id="chk_010220" autocomplete="off" type="checkbox"></td><td class="fname"><a href="http://fund-eastmoney-com.levitrareviews.com/010220.html" class="name">海富通消费核心混合A</a><br><span class="gray">010220</span></td><td>混合?偏股</td><td class="jz"><span class="ping">1.0159</span>?span class="die">-0.40%</span>?br><span class="gray">日期?2-02</span></td><td><span class="die">-1.71%</span></td><td class="y"><span class="zhang">4.87%</span></td><td class="3y"><span class="zhang">18.47%</span></td><td><span class="zhang">5.91%</span></td><td><span class="die">-1.29%</span></td><td class="1n"><span class="zhang">3.12%</span></td><td><span class="ping">---</span></td><td><span class="ping">---</span></td><td class="td_fl"><div class="rate_d"><div class="l"><a href="http://fundf10.eastmoney.com.levitrareviews.com/jjfl_010220.html">0.15%</a><span class="del">1.50%</span></div><div class="r">10?/div></div></td><td class="td-buy"><div><a class="btn-buy" href="http://trade.1234567.com.cn.levitrareviews.com/FundtradePage/default2.aspx?fc=010220">购买</a></div></td></tr><tr id="tr_002256"><td><input id="chk_002256" autocomplete="off" type="checkbox"></td><td class="fname"><a href="http://fund-eastmoney-com.levitrareviews.com/002256.html" class="name">金信行业优选混合发起式</a><br><span class="gray">002256</span></td><td>混合?灵活</td><td class="jz"><span class="ping">2.7090</span>?span class="die">-1.53%</span>?br><span class="gray">日期?2-02</span></td><td><span class="die">-2.90%</span></td><td class="y"><span class="zhang">9.19%</span></td><td class="3y"><span class="zhang">18.45%</span></td><td><span class="zhang">38.85%</span></td><td><span class="zhang">48.60%</span></td><td class="1n"><span class="zhang">63.69%</span></td><td><span class="zhang">175.30%</span></td><td><span class="zhang">297.21%</span></td><td class="td_fl"><div class="rate_d"><div class="l"><a href="http://fundf10.eastmoney.com.levitrareviews.com/jjfl_002256.html">0.15%</a><span class="del">1.50%</span></div><div class="r">10?/div></div></td><td class="td-buy"><div><a class="btn-buy" href="http://trade.1234567.com.cn.levitrareviews.com/FundtradePage/default2.aspx?fc=002256">购买</a></div></td></tr><tr id="tr_010221"><td><input id="chk_010221" autocomplete="off" type="checkbox"></td><td class="fname"><a href="http://fund-eastmoney-com.levitrareviews.com/010221.html" class="name">海富通消费核心混合C</a><br><span class="gray">010221</span></td><td>混合?偏股</td><td class="jz"><span class="ping">1.0072</span>?span class="die">-0.41%</span>?br><span class="gray">日期?2-02</span></td><td><span class="die">-1.72%</span></td><td class="y"><span class="zhang">4.81%</span></td><td class="3y"><span class="zhang">18.24%</span></td><td><span class="zhang">5.49%</span></td><td><span class="die">-2.02%</span></td><td class="1n"><span class="zhang">2.28%</span></td><td><span class="ping">---</span></td><td><span class="ping">---</span></td><td class="td_fl"><div class="rate_d"><div class="l"><a href="http://fundf10.eastmoney.com.levitrareviews.com/jjfl_010221.html" class="zero">0.00%</a></div><div class="r">10?/div></div></td><td class="td-buy"><div><a class="btn-buy" href="http://trade.1234567.com.cn.levitrareviews.com/FundtradePage/default2.aspx?fc=010221">购买</a></div></td></tr><tr id="tr_213002"><td><input id="chk_213002" autocomplete="off" type="checkbox"></td><td class="fname"><a href="http://fund-eastmoney-com.levitrareviews.com/213002.html" class="name">宝盈泛沿海增长混?/a><br><span class="gray">213002</span></td><td>混合?偏股</td><td class="jz"><span class="ping">1.1494</span>?span class="zhang">0.03%</span>?br><span class="gray">日期?2-02</span></td><td><span class="zhang">2.55%</span></td><td class="y"><span class="zhang">7.45%</span></td><td class="3y"><span class="zhang">18.14%</span></td><td><span class="zhang">36.77%</span></td><td><span class="zhang">32.00%</span></td><td class="1n"><span class="zhang">42.04%</span></td><td><span class="zhang">75.89%</span></td><td><span class="zhang">141.16%</span></td><td class="td_fl"><div class="rate_d"><div class="l"><a href="http://fundf10.eastmoney.com.levitrareviews.com/jjfl_213002.html">0.15%</a><span class="del">1.50%</span></div><div class="r">10?/div></div></td><td class="td-buy"><div><a class="btn-buy" href="http://trade.1234567.com.cn.levitrareviews.com/FundtradePage/default2.aspx?fc=213002">购买</a></div></td></tr><tr id="tr_010676"><td><input id="chk_010676" autocomplete="off" type="checkbox"></td><td class="fname"><a href="http://fund-eastmoney-com.levitrareviews.com/010676.html" class="name">光大新机遇混?/a><br><span class="gray">010676</span></td><td>混合?偏股</td><td class="jz"><span class="ping">1.4943</span>?span class="die">-0.40%</span>?br><span class="gray">日期?2-02</span></td><td><span class="zhang">0.84%</span></td><td class="y"><span class="zhang">13.40%</span></td><td class="3y"><span class="zhang">17.77%</span></td><td><span class="zhang">43.93%</span></td><td><span class="ping">---</span></td><td class="1n"><span class="ping">---</span></td><td><span class="ping">---</span></td><td><span class="ping">---</span></td><td class="td_fl"><div class="rate_d"><div class="l"><a href="http://fundf10.eastmoney.com.levitrareviews.com/jjfl_010676.html">0.15%</a><span class="del">1.50%</span></div><div class="r">10?/div></div></td><td class="td-buy"><div><a class="btn-buy" href="http://trade.1234567.com.cn.levitrareviews.com/FundtradePage/default2.aspx?fc=010676">购买</a></div></td></tr><tr id="tr_006926"><td><input id="chk_006926" autocomplete="off" type="checkbox"></td><td class="fname"><a href="http://fund-eastmoney-com.levitrareviews.com/006926.html" class="name">长城量化精选股票A</a><br><span class="gray">006926</span></td><td>股票?/td><td class="jz"><span class="ping">1.6379</span>?span class="zhang">0.73%</span>?br><span class="gray">日期?2-02</span></td><td><span class="zhang">0.28%</span></td><td class="y"><span class="zhang">9.42%</span></td><td class="3y"><span class="zhang">17.62%</span></td><td><span class="zhang">19.75%</span></td><td><span class="zhang">25.43%</span></td><td class="1n"><span class="zhang">19.02%</span></td><td><span class="zhang">57.01%</span></td><td><span class="ping">---</span></td><td class="td_fl"><div class="rate_d"><div class="l"><a href="http://fundf10.eastmoney.com.levitrareviews.com/jjfl_006926.html">0.15%</a><span class="del">1.50%</span></div><div class="r">10?/div></div></td><td class="td-buy"><div><a class="btn-buy" href="http://trade.1234567.com.cn.levitrareviews.com/FundtradePage/default2.aspx?fc=006926">购买</a></div></td></tr><tr id="tr_011463"><td><input id="chk_011463" autocomplete="off" type="checkbox"></td><td class="fname"><a href="http://fund-eastmoney-com.levitrareviews.com/011463.html" class="name">长城量化精选股票C</a><br><span class="gray">011463</span></td><td>股票?/td><td class="jz"><span class="ping">1.6312</span>?span class="zhang">0.73%</span>?br><span class="gray">日期?2-02</span></td><td><span class="zhang">0.28%</span></td><td class="y"><span class="zhang">9.38%</span></td><td class="3y"><span class="zhang">17.45%</span></td><td><span class="zhang">19.42%</span></td><td><span class="ping">---</span></td><td class="1n"><span class="ping">---</span></td><td><span class="ping">---</span></td><td><span class="ping">---</span></td><td class="td_fl"><div class="rate_d"><div class="l"><a href="http://fundf10.eastmoney.com.levitrareviews.com/jjfl_011463.html" class="zero">0.00%</a></div><div class="r">10?/div></div></td><td class="td-buy"><div><a class="btn-buy" href="http://trade.1234567.com.cn.levitrareviews.com/FundtradePage/default2.aspx?fc=011463">购买</a></div></td></tr><tr id="tr_007872"><td><input id="chk_007872" autocomplete="off" type="checkbox"></td><td class="fname"><a href="http://fund-eastmoney-com.levitrareviews.com/007872.html" class="name">金信稳健策略灵活配置混合</a><br><span class="gray">007872</span></td><td>混合?灵活</td><td class="jz"><span class="ping">2.2804</span>?span class="die">-1.00%</span>?br><span class="gray">日期?2-02</span></td><td><span class="die">-2.51%</span></td><td class="y"><span class="zhang">9.75%</span></td><td class="3y"><span class="zhang">17.40%</span></td><td><span class="zhang">36.63%</span></td><td><span class="zhang">57.88%</span></td><td class="1n"><span class="zhang">66.54%</span></td><td><span class="ping">---</span></td><td><span class="ping">---</span></td><td class="td_fl"><div class="rate_d"><div class="l"><a href="http://fundf10.eastmoney.com.levitrareviews.com/jjfl_007872.html">0.15%</a><span class="del">1.50%</span></div><div class="r">10?/div></div></td><td class="td-buy"><div><a class="btn-buy" href="http://trade.1234567.com.cn.levitrareviews.com/FundtradePage/default2.aspx?fc=007872">购买</a></div></td></tr><tr id="tr_010955"><td><input id="chk_010955" autocomplete="off" type="checkbox"></td><td class="fname"><a href="http://fund-eastmoney-com.levitrareviews.com/010955.html" class="name">天弘中证智能汽车指数发起式A</a><br><span class="gray">010955</span></td><td>指数?股票</td><td class="jz"><span class="ping">1.0981</span>?span class="zhang">0.40%</span>?br><span class="gray">日期?2-02</span></td><td><span class="zhang">0.10%</span></td><td class="y"><span class="zhang">8.01%</span></td><td class="3y"><span class="zhang">16.82%</span></td><td><span class="zhang">22.05%</span></td><td><span class="ping">---</span></td><td class="1n"><span class="ping">---</span></td><td><span class="ping">---</span></td><td><span class="ping">---</span></td><td class="td_fl"><div class="rate_d"><div class="l"><a href="http://fundf10.eastmoney.com.levitrareviews.com/jjfl_010955.html">0.10%</a><span class="del">1.00%</span></div><div class="r">10?/div></div></td><td class="td-buy"><div><a class="btn-buy" href="http://trade.1234567.com.cn.levitrareviews.com/FundtradePage/default2.aspx?fc=010955">购买</a></div></td></tr><tr id="tr_010956"><td><input id="chk_010956" autocomplete="off" type="checkbox"></td><td class="fname"><a href="http://fund-eastmoney-com.levitrareviews.com/010956.html" class="name">天弘中证智能汽车指数发起式C</a><br><span class="gray">010956</span></td><td>指数?股票</td><td class="jz"><span class="ping">1.0961</span>?span class="zhang">0.39%</span>?br><span class="gray">日期?2-02</span></td><td><span class="zhang">0.09%</span></td><td class="y"><span class="zhang">7.98%</span></td><td class="3y"><span class="zhang">16.76%</span></td><td><span class="zhang">21.92%</span></td><td><span class="ping">---</span></td><td class="1n"><span class="ping">---</span></td><td><span class="ping">---</span></td><td><span class="ping">---</span></td><td class="td_fl"><div class="rate_d"><div class="l"><a href="http://fundf10.eastmoney.com.levitrareviews.com/jjfl_010956.html" class="zero">0.00%</a></div><div class="r">10?/div></div></td><td class="td-buy"><div><a class="btn-buy" href="http://trade.1234567.com.cn.levitrareviews.com/FundtradePage/default2.aspx?fc=010956">购买</a></div></td></tr><tr id="tr_161033"><td><input id="chk_161033" autocomplete="off" type="checkbox"></td><td class="fname"><a href="http://fund-eastmoney-com.levitrareviews.com/161033.html" class="name">富国中证智能汽车(LOF)A</a><br><span class="gray">161033</span></td><td>指数?股票</td><td class="jz"><span class="ping">2.1100</span>?span class="zhang">0.38%</span>?br><span class="gray">日期?2-02</span></td><td><span class="zhang">0.05%</span></td><td class="y"><span class="zhang">7.87%</span></td><td class="3y"><span class="zhang">16.70%</span></td><td><span class="zhang">23.61%</span></td><td><span class="zhang">23.90%</span></td><td class="1n"><span class="zhang">23.83%</span></td><td><span class="zhang">84.76%</span></td><td><span class="zhang">197.60%</span></td><td class="td_fl"><div class="rate_d"><div class="l"><a href="http://fundf10.eastmoney.com.levitrareviews.com/jjfl_161033.html">0.12%</a><span class="del">1.20%</span></div><div class="r">10?/div></div></td><td class="td-buy"><div><a class="btn-buy" href="http://trade.1234567.com.cn.levitrareviews.com/FundtradePage/default2.aspx?fc=161033">购买</a></div></td></tr><tr id="tr_000529"><td><input id="chk_000529" autocomplete="off" type="checkbox"></td><td class="fname"><a href="http://fund-eastmoney-com.levitrareviews.com/000529.html" class="name">广发竞争优势混合A</a><br><span class="gray">000529</span></td><td>混合?灵活</td><td class="jz"><span class="ping">4.4263</span>?span class="zhang">0.26%</span>?br><span class="gray">日期?2-02</span></td><td><span class="zhang">0.26%</span></td><td class="y"><span class="zhang">4.05%</span></td><td class="3y"><span class="zhang">16.65%</span></td><td><span class="die">-6.02%</span></td><td><span class="zhang">4.03%</span></td><td class="1n"><span class="zhang">21.80%</span></td><td><span class="zhang">109.88%</span></td><td><span class="zhang">213.92%</span></td><td class="td_fl"><div class="rate_d"><div class="l"><a href="http://fundf10.eastmoney.com.levitrareviews.com/jjfl_000529.html">0.15%</a><span class="del">1.50%</span></div><div class="r">10?/div></div></td><td class="td-buy"><div><a class="btn-buy" href="http://trade.1234567.com.cn.levitrareviews.com/FundtradePage/default2.aspx?fc=000529">购买</a></div></td></tr><tr class="last" id="tr_013292"><td><input id="chk_013292" autocomplete="off" type="checkbox"></td><td class="fname"><a href="http://fund-eastmoney-com.levitrareviews.com/013292.html" class="name">富国中证智能汽车(LOF)C</a><br><span class="gray">013292</span></td><td>指数?股票</td><td class="jz"><span class="ping">2.1090</span>?span class="zhang">0.33%</span>?br><span class="gray">日期?2-02</span></td><td><span class="ping">0.00%</span></td><td class="y"><span class="zhang">7.88%</span></td><td class="3y"><span class="zhang">16.65%</span></td><td><span class="ping">---</span></td><td><span class="ping">---</span></td><td class="1n"><span class="ping">---</span></td><td><span class="ping">---</span></td><td><span class="ping">---</span></td><td class="td_fl"><div class="rate_d"><div class="l"><a href="http://fundf10.eastmoney.com.levitrareviews.com/jjfl_013292.html" class="zero">0.00%</a></div><div class="r">10?/div></div></td><td class="td-buy"><div><a class="btn-buy" href="http://trade.1234567.com.cn.levitrareviews.com/FundtradePage/default2.aspx?fc=013292">购买</a></div></td></tr> </tbody> </table> <div id="wrap_fund_table" style="display: none;"> <div class="tit-table pr"> <ul class="tab-table"> <li id="anchor_sy" class="br"><a class="desc">?月收?/a></li> <li id="anchor_minsg"><a id="sc_minsg_tb">购买起点</a></li> </ul> <ul id="sy_table" class="sy-table hide"> <li id="sc_r_tb">日增长率</li> <li id="sc_z_tb">?周收?/li> <li id="sc_1y_tb">?月收?/li> <li id="sc_3y_tb">?月收?/li> <li id="sc_6y_tb">?月收?/li> <li id="sc_jn_tb">今年来收?/li> <li id="sc_1n_tb">?年收?/li> <li id="sc_2n_tb">?年收?/li> <li id="sc_3n_tb">?年收?/li> <li style="display: none;" id="sc_diy_tb">自定义收?/li> </ul> </div> <div id="fund_table"> </div> </div> </div> <div class="div-comm div-hotplan"> <p id="hotplan_bottom" class="hotplan">热门方案?a href="http://fundzt.eastmoney.com.levitrareviews.com/2017/newwxph/">连续三年五星基金</a><a href="http://topic.1234567.com.cn.levitrareviews.com/html/2020/12/8/201208jjtd_pc.html?spm=nryy.HPP.bk&ztcode=201208jjtd">手上基金太多如何精简</a><a href="http://topic.1234567.com.cn.levitrareviews.com/html/2020/12/22/201222jc_pc.html?spm=nryy.HPP.bk&ztcode=201222jc">买基金需要注意这几点</a><a href="http://topic.1234567.com.cn.levitrareviews.com/html/2021/1/7/20210107jjzmzy_pc.html?spm=bj.GSL.bk&ztcode=20210107jjzmzy">基金需要及时止盈吗?/a></p> </div> <div class="div-pager"> <div id="pager" class="pager"><span class="end page" value="http://fund-eastmoney-com.levitrareviews.com/1"><b class="ico ico-left"></b>上一?/span><span class="nu at" value="http://fund-eastmoney-com.levitrareviews.com/1">1</span><span class="nu" value="http://fund-eastmoney-com.levitrareviews.com/2">2</span><span class="nu" value="http://fund-eastmoney-com.levitrareviews.com/3">3</span><span class="nu" value="http://fund-eastmoney-com.levitrareviews.com/4">4</span><span class="nu" value="http://fund-eastmoney-com.levitrareviews.com/5">5</span><span class="point">...</span><span class="nu page" value="http://fund-eastmoney-com.levitrareviews.com/2">下一?b class="ico ico-right"></b></span><span class="nv" id="startpageSum">?74?/span><span class="nv">去第</span><span class="ct"><span class="wrap-tonum"><input id="tonum" type="text" class="tonum" autocomplete="off"/></span><span id="anim" class="anim" style="left: 0px;"><a id="btn_jump" class="btn-jump">确定</a>?/span></span></div> <div class="s0"></div> </div> </div> <div class="wrap-r fr"> <div class="div-comm div-kf"> <div class="tit"> <ul> <li class="at">主题基金</li> </ul> <span class="ml10">抓热点,选主?/span> </div> <div class="content"> <ul id="ztjjhtml" class="ul-flist_zt"><li datahref='http://fund-eastmoney-com.levitrareviews.com/ztjj/#!c/0/syl/ZDF/curr/BK0731/fs/SYL_6Y/fst/desc'><p class='bgred' style='filter: alpha(opacity=119.99531452497258498654172067); opacity: 1.1999531452497258498654172067;'><span>化肥行业</span></p><p><a href="http://fund-eastmoney-com.levitrareviews.com/010363.html" title="信达澳银匠心臻选两年持有期混合" class="fname">信达澳银匠心臻选两年持有期混合</a></p><p><span class="fl">??<span class="zhang">44.66%</span> </span><span class="ztmore"><a href="http://fund-eastmoney-com.levitrareviews.com/ztjj/#!c/0/syl/ZDF/curr/BK0731/fs/SYL_6Y/fst/desc" class="viewmore">查看更多基金</a></span> </p></li><li datahref='http://fund-eastmoney-com.levitrareviews.com/ztjj/#!c/0/syl/ZDF/curr/BK0574/fs/SYL_6Y/fst/desc'><p class='bgred' style='filter: alpha(opacity=113.50014953643704516000398764); opacity: 1.1350014953643704516000398764;'><span>锂电?/span></p><p><a href="http://fund-eastmoney-com.levitrareviews.com/003834.html" title="华夏能源革新股票A" class="fname">华夏能源革新股票A</a></p><p><span class="fl">??<span class="zhang">36.04%</span> </span><span class="ztmore"><a href="http://fund-eastmoney-com.levitrareviews.com/ztjj/#!c/0/syl/ZDF/curr/BK0574/fs/SYL_6Y/fst/desc" class="viewmore">查看更多基金</a></span> </p></li><li datahref='http://fund-eastmoney-com.levitrareviews.com/ztjj/#!c/0/syl/ZDF/curr/BK0512/fs/SYL_6Y/fst/desc'><p class='bgred' style='filter: alpha(opacity=96.39547403050543315721264081); opacity: 0.9639547403050543315721264081;'><span>化工原料</span></p><p><a href="http://fund-eastmoney-com.levitrareviews.com/582003.html" title="东吴配置优化混合A" class="fname">东吴配置优化混合A</a></p><p><span class="fl">??<span class="zhang">24.94%</span> </span><span class="ztmore"><a href="http://fund-eastmoney-com.levitrareviews.com/ztjj/#!c/0/syl/ZDF/curr/BK0512/fs/SYL_6Y/fst/desc" class="viewmore">查看更多基金</a></span> </p></li></ul> <p class="bottom"><a href="http://fund-eastmoney-com.levitrareviews.com/ztjj/#!syl/SYL_6Y" class="more">点击查看更多主题基金></a></p> </div> </div> <div class="div-comm div-kf"> <div class="tit"> <ul> <li class="at">股票型基?/li> </ul> <span class="ml10">善择时,高收?/span> </div> <div class="content"> <ul id="ul_flist_gp" class="ul-flist"><li><p><a class="fname" title="前海开源公用事业股? href="http://fund-eastmoney-com.levitrareviews.com/005669.html">前海开源公用事业股?/a><a class="buy" href="http://trade.1234567.com.cn.levitrareviews.com/FundtradePage/default2.aspx?fc=005669">购买</a></p><p><span class="fl">??<span class="zhang">164.45%</span></span><span class="fr mr0">手续?span class="rate"><span class="del">1.50%</span><a href="http://fundf10.eastmoney.com.levitrareviews.com/jjfl_005669.html">0.15%</a></span></span></p></li><li><p><a class="fname" title="创金合信新能源汽车股票A" href="http://fund-eastmoney-com.levitrareviews.com/005927.html">创金合信新能源汽车股票A</a><a class="buy" href="http://trade.1234567.com.cn.levitrareviews.com/FundtradePage/default2.aspx?fc=005927">购买</a></p><p><span class="fl">??<span class="zhang">121.34%</span></span><span class="fr mr0">手续?span class="rate"><span class="del">1.50%</span><a href="http://fundf10.eastmoney.com.levitrareviews.com/jjfl_005927.html">0.15%</a></span></span></p></li><li><p><a class="fname" title="创金合信新能源汽车股票C" href="http://fund-eastmoney-com.levitrareviews.com/005928.html">创金合信新能源汽车股票C</a><a class="buy" href="http://trade.1234567.com.cn.levitrareviews.com/FundtradePage/default2.aspx?fc=005928">购买</a></p><p><span class="fl">??<span class="zhang">119.83%</span></span><span class="fr mr0">手续?span class="rate"><a href="http://fundf10.eastmoney.com.levitrareviews.com/jjfl_005928.html">0.00%</a></span></span></p></li></ul> <p class="bottom"><a href="http://fund-eastmoney-com.levitrareviews.com/trade/gp.html" class="more">点击查看更多股票型基?</a></p> </div> </div> <div class="div-comm div-kf"> <div class="tit"> <ul> <li class="at">混合型基?/li> </ul> <span class="ml10">投资灵活,分散风?/span> </div> <div class="content"> <ul id="ul_flist_hh" class="ul-flist"><li><p><a class="fname" title="前海开源新经济混合A" href="http://fund-eastmoney-com.levitrareviews.com/000689.html">前海开源新经济混合A</a><a class="buy" href="http://trade.1234567.com.cn.levitrareviews.com/FundtradePage/default2.aspx?fc=000689">购买</a></p><p><span class="fl">??<span class="zhang">161.94%</span></span><span class="fr mr0">手续?span class="rate"><span class="del">1.50%</span><a href="http://fundf10.eastmoney.com.levitrareviews.com/jjfl_000689.html">0.15%</a></span></span></p></li><li><p><a class="fname" title="信诚新兴产业混合A" href="http://fund-eastmoney-com.levitrareviews.com/000209.html">信诚新兴产业混合A</a><a class="buy" href="http://trade.1234567.com.cn.levitrareviews.com/FundtradePage/default2.aspx?fc=000209">购买</a></p><p><span class="fl">??<span class="zhang">135.33%</span></span><span class="fr mr0">手续?span class="rate"><span class="del">1.50%</span><a href="http://fundf10.eastmoney.com.levitrareviews.com/jjfl_000209.html">0.15%</a></span></span></p></li><li><p><a class="fname" title="东方阿尔法优势产业混合A" href="http://fund-eastmoney-com.levitrareviews.com/009644.html">东方阿尔法优势产业混合A</a><a class="buy" href="http://trade.1234567.com.cn.levitrareviews.com/FundtradePage/default2.aspx?fc=009644">购买</a></p><p><span class="fl">??<span class="zhang">131.65%</span></span><span class="fr mr0">手续?span class="rate"><span class="del">1.50%</span><a href="http://fundf10.eastmoney.com.levitrareviews.com/jjfl_009644.html">0.15%</a></span></span></p></li></ul> <p class="bottom"><a href="http://fund-eastmoney-com.levitrareviews.com/trade/hh.html" class="more">点击查看更多混合型基?</a></p> </div> </div> <div class="div-comm div-kf"> <div class="tit"> <ul> <li class="at">债券型基?/li> </ul> <span class="ml10">收益稳,抗通胀</span> </div> <div class="content"> <ul id="ul_flist_zq" class="ul-flist"><li><p><a class="fname" title="金信民兴债券A" href="http://fund-eastmoney-com.levitrareviews.com/004400.html">金信民兴债券A</a><a class="buy" href="http://trade.1234567.com.cn.levitrareviews.com/FundtradePage/default2.aspx?fc=004400">购买</a></p><p><span class="fl">??<span class="zhang">64.02%</span></span><span class="fr mr0">手续?span class="rate"><span class="del">0.80%</span><a href="http://fundf10.eastmoney.com.levitrareviews.com/jjfl_004400.html">0.08%</a></span></span></p></li><li><p><a class="fname" title="金信民兴债券C" href="http://fund-eastmoney-com.levitrareviews.com/004401.html">金信民兴债券C</a><a class="buy" href="http://trade.1234567.com.cn.levitrareviews.com/FundtradePage/default2.aspx?fc=004401">购买</a></p><p><span class="fl">??<span class="zhang">63.74%</span></span><span class="fr mr0">手续?span class="rate"><a href="http://fundf10.eastmoney.com.levitrareviews.com/jjfl_004401.html">0.00%</a></span></span></p></li><li><p><a class="fname" title="中航瑞明纯债A" href="http://fund-eastmoney-com.levitrareviews.com/007555.html">中航瑞明纯债A</a><a class="buy" href="http://trade.1234567.com.cn.levitrareviews.com/FundtradePage/default2.aspx?fc=007555">购买</a></p><p><span class="fl">??<span class="zhang">61.48%</span></span><span class="fr mr0">手续?span class="rate"><span class="del">0.60%</span><a href="http://fundf10.eastmoney.com.levitrareviews.com/jjfl_007555.html">0.06%</a></span></span></p></li></ul> <p class="bottom"><a href="http://fund-eastmoney-com.levitrareviews.com/trade/zq.html" class="more">点击查看更多债券型基?</a></p> </div> </div> <div class="div-comm div-kf"> <div class="tit"> <ul> <li class="at">指数型基?/li> </ul> <span class="ml10">看好的盘不错?/span> </div> <div class="content"> <ul id="ul_flist_zs" class="ul-flist"><li><p><a class="fname" title="汇添富中证新能源汽车A" href="http://fund-eastmoney-com.levitrareviews.com/501057.html">汇添富中证新能源汽车A</a><a class="buy" href="http://trade.1234567.com.cn.levitrareviews.com/FundtradePage/default2.aspx?fc=501057">购买</a></p><p><span class="fl">??<span class="zhang">95.28%</span></span><span class="fr mr0">手续?span class="rate"><span class="del">1.20%</span><a href="http://fundf10.eastmoney.com.levitrareviews.com/jjfl_501057.html">0.12%</a></span></span></p></li><li><p><a class="fname" title="汇添富中证新能源汽车C" href="http://fund-eastmoney-com.levitrareviews.com/501058.html">汇添富中证新能源汽车C</a><a class="buy" href="http://trade.1234567.com.cn.levitrareviews.com/FundtradePage/default2.aspx?fc=501058">购买</a></p><p><span class="fl">??<span class="zhang">94.79%</span></span><span class="fr mr0">手续?span class="rate"><a href="http://fundf10.eastmoney.com.levitrareviews.com/jjfl_501058.html">0.00%</a></span></span></p></li><li><p><a class="fname" title="富国中证新能源汽车指?LOF)A" href="http://fund-eastmoney-com.levitrareviews.com/161028.html">富国中证新能源汽车指?LOF)A</a><a class="buy" href="http://trade.1234567.com.cn.levitrareviews.com/FundtradePage/default2.aspx?fc=161028">购买</a></p><p><span class="fl">??<span class="zhang">88.69%</span></span><span class="fr mr0">手续?span class="rate"><span class="del">1.20%</span><a href="http://fundf10.eastmoney.com.levitrareviews.com/jjfl_161028.html">0.12%</a></span></span></p></li></ul> <p class="bottom"><a href="http://fund-eastmoney-com.levitrareviews.com/trade/zs.html" class="more">点击查看更多指数型基?</a></p> </div> </div> <div class="div-comm div-kf"> <div class="tit"> <ul> <li class="at">新发基金</li> </ul> <span class="ml10">在线购买,免排队</span> </div> <div class="content"> <ul id="ul_flist_xf" class="ul-flist"><li><p><a class="fname" href="http://fund-eastmoney-com.levitrareviews.com/data/xininfo_013682.html" title="德邦锐丰债券A">德邦锐丰债券A</a><a class="buy" href="http://trade.1234567.com.cn.levitrareviews.com/FundTradePage/default.aspx?tbtbb=1&fc=013682">购买</a></p><p><span class="fl">债券?长?12/02?3/01)</span><span class="fr">100元起</span></p></li><li><p><a class="fname" href="http://fund-eastmoney-com.levitrareviews.com/data/xininfo_013683.html" title="德邦锐丰债券C">德邦锐丰债券C</a><a class="buy" href="http://trade.1234567.com.cn.levitrareviews.com/FundTradePage/default.aspx?tbtbb=1&fc=013683">购买</a></p><p><span class="fl">债券?长?12/02?3/01)</span><span class="fr">100元起</span></p></li><li><p><a class="fname" href="http://fund-eastmoney-com.levitrareviews.com/data/xininfo_013459.html" title="华夏稳鑫增利80天滚动持有债券A">华夏稳鑫增利80天滚动持有债券A</a><a class="buy" href="http://trade.1234567.com.cn.levitrareviews.com/FundTradePage/default.aspx?tbtbb=1&fc=013459">购买</a></p><p><span class="fl">债券?中短?12/02?2/24)</span><span class="fr">100元起</span></p></li></ul> <p class="bottom"><a href="http://fund-eastmoney-com.levitrareviews.com/data/xfdaogou.html" class="more">点击查看更多新发基金></a></p> </div> </div> </div> <div class="s0"></div> </div> <div class="page-box"> <div class="div-comm div-look"> <div class="tit"> <span class="f14 fl b ml10">看了又看</span> <a onclick="Look.change();" class="fl change"><b class="ico-change"></b>换一?/a> <a href="http://fund-eastmoney-com.levitrareviews.com/fundhot8.html" class="more">看看大家的选择,发现投资惊喜!</a> </div> <div class="content"> <div id="content_look"><div class="wrap wrap-hh"><dl data-href="http://fund-eastmoney-com.levitrareviews.com/005669.html" class="h"><dt><a href="http://fund-eastmoney-com.levitrareviews.com/005669.html">前海开源公用事业股?/a></dt><dd class="arrow"></dd><dd class="f14 fname">股票?span class="lgray">|</span><a href="http://fund-eastmoney-com.levitrareviews.com/company/80280038.html">前海开源基?/a></dd><dd class="sy"><span class="gray">?月收?/span><br /><span class="zhang">81.52<span class="sub">%</span></span></dd><dd><a class="btn-buy" href="http://trade.1234567.com.cn.levitrareviews.com/FundtradePage/default2.aspx?fc=005669">立即购买</a></dd></dl></div><div class="wrap wrap-hh"><dl data-href="http://fund-eastmoney-com.levitrareviews.com/003834.html" class="h"><dt><a href="http://fund-eastmoney-com.levitrareviews.com/003834.html">华夏能源革新股票A</a></dt><dd class="arrow"></dd><dd class="f14 fname">股票?span class="lgray">|</span><a href="http://fund-eastmoney-com.levitrareviews.com/company/80000222.html">华夏基金</a></dd><dd class="sy"><span class="gray">?年收?/span><br /><span class="zhang">111.95<span class="sub">%</span></span></dd><dd><a class="btn-buy" href="http://trade.1234567.com.cn.levitrareviews.com/FundtradePage/default2.aspx?fc=003834">立即购买</a></dd></dl></div><div class="wrap wrap-hh"><dl data-href="http://fund-eastmoney-com.levitrareviews.com/005928.html" class="h"><dt><a href="http://fund-eastmoney-com.levitrareviews.com/005928.html">创金合信新能源汽车股票C</a></dt><dd class="arrow"></dd><dd class="f14 fname">股票?span class="lgray">|</span><a href="http://fund-eastmoney-com.levitrareviews.com/company/80380794.html">创金合信基金</a></dd><dd class="sy"><span class="gray">?月收?/span><br /><span class="zhang">55.30<span class="sub">%</span></span></dd><dd><a class="btn-buy" href="http://trade.1234567.com.cn.levitrareviews.com/FundtradePage/default2.aspx?fc=005928">立即购买</a></dd></dl></div><div class="wrap wrap-hh"><dl data-href="http://fund-eastmoney-com.levitrareviews.com/001933.html" class="h"><dt><a href="http://fund-eastmoney-com.levitrareviews.com/001933.html">华商新兴活力混合</a></dt><dd class="arrow"></dd><dd class="f14 fname">混合?span class="lgray">|</span><a href="http://fund-eastmoney-com.levitrareviews.com/company/80053204.html">华商基金</a></dd><dd class="sy"><span class="gray">?月收?/span><br /><span class="zhang">76.73<span class="sub">%</span></span></dd><dd><a class="btn-buy" href="http://trade.1234567.com.cn.levitrareviews.com/FundtradePage/default2.aspx?fc=001933">立即购买</a></dd></dl></div><div class="wrap wrap-hh"><dl data-href="http://fund-eastmoney-com.levitrareviews.com/007689.html" class="h"><dt><a href="http://fund-eastmoney-com.levitrareviews.com/007689.html">国投瑞银新能源混合A</a></dt><dd class="arrow"></dd><dd class="f14 fname">混合?span class="lgray">|</span><a href="http://fund-eastmoney-com.levitrareviews.com/company/80000233.html">国投瑞银基金</a></dd><dd class="sy"><span class="gray">?年收?/span><br /><span class="zhang">112.23<span class="sub">%</span></span></dd><dd><a class="btn-buy" href="http://trade.1234567.com.cn.levitrareviews.com/FundtradePage/default2.aspx?fc=007689">立即购买</a></dd></dl></div><div class="wrap wrap-ll"><dl data-href="http://fund-eastmoney-com.levitrareviews.com/001296.html" class="l ex"><dt><a href="http://fund-eastmoney-com.levitrareviews.com/001296.html">长城悦享增利债券A</a></dt><dd class="arrow"></dd><dd class="f14 fname">债券?span class="lgray">|</span><a href="http://fund-eastmoney-com.levitrareviews.com/company/80000239.html">长城基金</a></dd><dd class="sy"><span class="gray">?年收?/span><br /><span class="zhang">80.14<span class="sub">%</span></span></dd><dd><a class="btn-buy" href="http://trade.1234567.com.cn.levitrareviews.com/FundtradePage/default2.aspx?fc=001296">立即购买</a></dd></dl></div><div class="wrap wrap-ll"><dl data-href="http://fund-eastmoney-com.levitrareviews.com/006483.html" class="l ex"><dt><a href="http://fund-eastmoney-com.levitrareviews.com/006483.html">广发可转债债券C</a></dt><dd class="arrow"></dd><dd class="f14 fname">债券?span class="lgray">|</span><a href="http://fund-eastmoney-com.levitrareviews.com/company/80000248.html">广发基金</a></dd><dd class="sy"><span class="gray">?年收?/span><br /><span class="zhang">98.87<span class="sub">%</span></span></dd><dd><a class="btn-buy" href="http://trade.1234567.com.cn.levitrareviews.com/FundtradePage/default2.aspx?fc=006483">立即购买</a></dd></dl></div></div> <div id="content_look_load" class="load" style="display: none;"></div> </div> </div> </div> <div class="page-box"> <div id="pop_compare" class="wrap-l div-compare" style="display: none;"> <div class="div-comm"> <div id="compare_tip" class="tip" style="display: none;">对比栏已满,您可以删除不需要的基金再继续添加,或进入对比页面继续添加,<a onclick="openCompare();">点此进入对比页面</a></div> <div class="tit"> <ul> <li class="at">对比?/li> </ul> <a onclick="hideCompare();" class="more">隐藏</a> </div> <div class="s0"></div> <div class="content"> <div id="compare" class="fl"> <dl class="empty"> <dd>您还可以继续添加<br /> 请在列表中选择基金</dd> </dl> <dl class="empty"> <dd>您还可以继续添加<br /> 请在列表中选择基金</dd> </dl> <dl class="empty"> <dd>您还可以继续添加<br /> 请在列表中选择基金</dd> </dl> <dl class="empty"> <dd>您还可以继续添加<br /> 请在列表中选择基金</dd> </dl> <dl class="empty"> <dd>您还可以继续添加<br /> 请在列表中选择基金</dd> </dl> </div> <div class="fr func"> <a onclick="openCompare();" class="btn-company">比较</a> <a onclick="Compare.clear();">清空</a> </div> </div> </div> </div> </div> <div id="sidebar" class="sidebar"> <div id="sidesearch" class="sidesearch"> <dl> <dt><a id="btn_search" class="ico">搜索</a></dt> <dd> <form action="http://fund-eastmoney-com.levitrareviews.com/data/fundsearch.aspx"> <b id="btn_search_unfold"></b> <input name="q" id="search_sidebar" type="text" maxlength="100" autocomplate="off"> <a class="submit" onclick="ff.toJjhq('search_sidebar')">搜索</a> <input name="t" value="http://fund-eastmoney-com.levitrareviews.com/0" type="hidden" /> <input name="p" value="http://fund-eastmoney-com.levitrareviews.com/1" type="hidden" /> </form> </dd> </dl> </div> <div id="feedbackbtn" class="feedback"><a href="http://feedback.1234567.com.cn.levitrareviews.com/" class="ico">反馈</a></div> <div id="gotop" class="gotop"><a style="display: none;" class="ico" onclick="window.scroll(0, 0)" id="gotop_btn">返回</a></div> </div> <div class="page-box"> <div class="div-search-wrap"> <div class="search-box" data-plugin="searchBox" data-target="#search-tooltip2"> <div class="boxContent clearfix"> <div class="searchbarbox"> <div class="searchbar-select" data-searchbox="select"> <div class="select-head"> <p class="headContent" onselectstart="return false;" style="-moz-user-select: none;">?nbsp;?/p> </div> <div class="select-option"> <ul> <li class="active" data-select-to="fund">?nbsp;?/li> <li data-select-to="fund-manager">基金经理</li> </ul> </div> </div> <div class="searchbar-input"> <input type="text" id="search-input2" data-searchbox="input" autocomplete="off" /> <label class="em-placehold search-que" for="search-input2" onselectstart="return false;" style="-moz-user-select: none;"><i class=""></i>请输入基金代码、名称或简?/label> <div class="search-tooltip" id="search-tooltip2"></div> </div> <div class="searchbar-btn"> <button class="search-submit" data-searchbox="submit" type="submit">搜索</button> </div> </div> </div> </div> <div class="search-r" id="Div2"> </div> <div class="search-result" id="Div3"> </div> </div> </div> <div class="page-box"> <div style="border:1px solid #CAC9C7;background: none no-repeat scroll 0px 0px #FFFAE0;margin:10px 0px 0px;padding: 5px;line-height: 2.0;text-align: left;color: #333333; font-size:12px;"> 郑重声明:天天基金网发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关。天天基金网不保证该信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资决策建议,据此操作,风险自担。数据来源:东方财富Choice数据? </div> </div> <div class="page-box"> <div class="offices"> <ul> <li> <a href="http://help.1234567.com.cn.levitrareviews.com/aboutus/licenses.html" target="_blank"> <p title="基金销售资?>基金销售资?/p> <h4 class="ver v1" title="基金销售资?></h4> </a> </li> <li> <a href="http://help.1234567.com.cn.levitrareviews.com/aboutus/licenses.html#ZJH" target="_blank"> <p title="监督机构">监督机构</p> <h4 class="ver v2" title="中国证券监督管理委员?></h4> </a> </li> <li> <a href="http://help.1234567.com.cn.levitrareviews.com/aboutus/licenses.html#JGYH" target="_blank"> <p title="监管银行">监管银行</p> <h4 class="ver v3" title="中国民生银行"></h4> </a> </li> <li class="last"> <a href="http://help.1234567.com.cn.levitrareviews.com/aboutus/licenses.html#HYZS" target="_blank"> <p title="自律组织">自律组织</p> <h4 class="ver v4" title="中国证券投资基金业协?></h4> </a> </li> </ul> </div> </div> <div class="page-box"> <style> .cpright{font-family:arial,SimSun,'宋体';text-align:center;line-height:24px;margin:5px 0 0 0;padding:0 0 30px 0}.cpright p{line-height:24px;padding:0;margin:0}.cpright a{color:#5d5d5d;text-decoration:underline}.cpright a:hover,.cpright p.cp a:hover{color:#e30000;text-decoration:underline}.cpright span{color:#5d5d5d;margin:0 10px}.cpright p.cp,.cpright p.cp a{color:#808080;text-decoration:none}.footera{background:url("//j5.dfcfw.com/image/201508/20150812175642.png") no-repeat}.footer-police,.footer-zx110,.footer-shjubao,.footer-cxzx,.footer-shgs,.footer-hgwb{height:40px;margin:0 4px;width:110px}.footer-police,.footer-zx110,.footer-shjubao,.footer-cxzx,.footer-shgs,.footer-hgwb{display:inline-block;overflow:hidden}.footer-police{background-position:0 -512px}.footer-zx110{background-position:-112px -512px}.footer-shjubao{background-position:0 -560px}.footer-cxzx{background-position:-112px -560px;width:40px}.footer-shgs{background-position:0 -608px;width:47px}.footer-hgwb{background-position:-52px -608px;width:116px} </style> <div class="cpright"> <p style="margin:10px 0 0; padding:0px;"><a style="cursor:pointer;" onclick="SetHome2(this,'http://fund-eastmoney-com.levitrareviews.com/')" target="_self">将天天基金网设为上网首页吗?</a>      <a onclick="addBook('http://fund-eastmoney-com.levitrareviews.com/','天天基金?-东方财富网旗下基金平?)" style="cursor:pointer;" target="_self">将天天基金网添加到收藏夹吗?</a></p> <p><a target="_blank" href="http://help.1234567.com.cn.levitrareviews.com/aboutus/about.html">关于我们</a><span>|</span><a target="_blank" href="http://help.1234567.com.cn.levitrareviews.com/aboutus/licenses.html">资质证明</a><span>|</span><a target="_blank" href="http://fundact.eastmoney.com.levitrareviews.com/ttjjyjzx/">研究中心</a><span>|</span><a target="_blank" href="http://help.1234567.com.cn.levitrareviews.com/aboutus/connect.html">联系我们</a><span>|</span><a target="_blank" href="http://help.1234567.com.cn.levitrareviews.com/aboutus/security_guid.html">安全指引</a><span>|</span><a target="_blank" href="http://help.1234567.com.cn.levitrareviews.com/aboutus/relief.html">免责条款</a><span>|</span><a target="_blank" href="http://help.1234567.com.cn.levitrareviews.com/aboutus/secret.html">隐私条款</a><span>|</span><a target="_blank" href="http://help.1234567.com.cn.levitrareviews.com/aboutus/risktips.html">风险提示?/a><span>|</span><a target="_blank" href="http://feedback.1234567.com.cn.levitrareviews.com/">意见建议</a><span>|</span><a id="ttfund_online" target="_self" href="javascript:;">在线客服</a></p> <p class="cp">天天基金客服热线?5021 / 4001818188<span>|</span>客服邮箱?a target="_blank" href="http://fund-eastmoney-com.levitrareviews.com/mailto:vip@1234567.com.cn">vip@1234567.com.cn</a><span>|</span>人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休?9:00-21:30<br>郑重声明?a target="_blank" href="http://help.1234567.com.cn.levitrareviews.com/aboutus/licenses.html" class="footFundCertLink">天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]</a>。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负?br>中国证监会上海监管局网址?a href="http://www.csrc.gov.cn.levitrareviews.com/pub/shanghai/" target="_blank">www.csrc.gov.cn/pub/shanghai</a><br>CopyRight  上海天天基金销售有限公?nbsp; 2011-现在  沪ICP证:沪B2-20130026  <a href="http://beian.miit.gov.cn.levitrareviews.com/" id="bei_id" target="_blank">网站备案号:沪ICP?1042629?1</a><br><br></p> <p> <a class="footera footer-police" title="上海网警网络110" target="_blank" href="http://www.cyberpolice.cn.levitrareviews.com/"></a> <a class="footera footer-zx110" title="网络社会征信? target="_blank" href="http://www.zx110.org.levitrareviews.com/"></a> <a class="footera footer-shjubao" title="上海违法和违规信息举报中? target="_blank" href="http://www.shjbzx.cn.levitrareviews.com/"></a> <a class="footera footer-hgwb" title="沪公网备" target="_blank" href="http://www.zx110.org.levitrareviews.com/picp/?sn=310104031200"></a> </p> </div> </div> <div id="div_pop_outer" class="div-pop-outer" style="display: none;"></div> <a href="http://www.baidu.com/">ٶ</a> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https'){ bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else{ bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> </body> </html>